ป่าสาคู

รู้จักประโยชน์ของ "ต้นสาคู" พืชท้องถิ่นในดินแดนคาบสมุทร ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับ 44.3