Cheena Vala - ยออินเดีย

คนไทยอาจคุ้นเคยกับ "ยอ" ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านชนิดหนึ่ง แต่รู้หรือไม่ว่าที่ประเทศอินเดียก็มีเครื่องมือจับปลาแบบเดียวกัน ?...