วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4


สารบัญ

  ภาพวาด... นครชัยศรี : เมืองลุ่มน้ำาแห่งศรีทวารวด สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
  บทบรรณาธิการ... การถือผีในสังคมปัจจุบัน ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
  นครชัยศรี : เมืองลุ่มน้ำาแห่งศรีทวารวดี วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม  
  สหพันธรัฐทวารวดี ศรีศักร วัลลิโภดม
  นครปฐม : เมืองท่าอันประเสริฐในสมัยทวารวดีและประตูสู่การค้า บนเส้นทางสายไหมทางทะเล ผศ.ดร. สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
  งานองค์พระฯ เมธินีย์ ชอุ่มผล
  ตลาดเก่าในลุ่มน้ำนครชัยศรี  
 
  • “ตลาดบางปลา” ตลาดสองสายน้ำา ๒๐๐ ปี
เกสรบัว อุบลสรรค
 
  • ตลาดน้ำาปากคลองบางแก้ว ตลาดต้นสน ในความทรงจำ
อภิญญา นนท์นาท
 
  • งิ้วราย : ผู้คนบนเส้นทางรถไฟและเรือเมล์
ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
  “พงตึก” และ “โกสินารายณ์” ชุมชนบนเส้นทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับเมืองนครปฐมโบราณ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
  ข้อสังเกตเรื่องศาลเจ้า ศาลผี ริมคลองบางแก้ว สุดารา สุจฉายา

ปกิณกะ

 
  ในรอบสามเดือน กองบรรณาธิการ
  วิถีชน บนตำานาน... ตำานานพระประโทณ : ตำานานแบบพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
  เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ท่าน้ำาศาลเจ้าเก่า โรงโคม อิสรานุภาพ พรพิมล เจริญบุตร
  เรื่องเล่าชาวกรุง... ตรอกละคร วัดแค นางเลิ้ง วลัยลักษณ์ ทรงศิริ  รัชนีบูล ตังคณะสิงห์ และพัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน

บทความพิเศษ

 
  ตบประทายหัวภู บ้านภูพระ : ประเพณีของ “เครือข่ายชุมชน” ท้องถิ่นลุ่มน้ำามอตอนบน ธีระวัฒน์ แสนคำ
  วัว ควาย สัญลักษณ์แห่งชนชั้นกับการบูชายัญ ดร. ประเสริฐ รุนรา

Content

 
  Nakhon Pathom - A Superb Port in the Dvaravati Era and a Door to the Trade on the Maritime Silk Road Asst. Dr. Saritpong Khunsong
  “Tob Pratai Huaphu, Ban Phupra” Tradition of the Local Community Network of the Upper Mor River Watershed Teerawatt Sankom