วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4


 

 

การเคลื่อนไหวของธรรมกายกับปัญหาสังคม 
รูปเขียน-ภาพพิมพ์                             ศรัณย์ ทองปาน 
จิตรกรรมฝาผนัง : ภาพวัฒนธรรมมีสี                        วิไลรัตน์ ยังรอต 
จิตรกรรมในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก            นภาพร เล้าสินวัฒนา
จิตรกรรมเทพผู้พิทักษ์พุทธสถาน สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กับคัมภีร์นารายณ์สิบปาง    อรุณศักดิ์ กิ่งมณี 
อิทธิพลศิลปะตะวันตก ในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม        กฤษฎา พิณศรี 
หน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของงานจิตรกรรมล้านนาที่วัดอุโมงค์              สุรชัย จงจิตงาม 
เทคนิคและวัสดุของจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิม                    ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ 
หอยเบี้ย: เงินตราจากท้องทะเล                         วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เส้นทางสายผ้าลาวครั่ง                             อรชร เอกภาพสากล
ฮูปแต้มสิมอีสาน จังหวัดมหาสารคาม                          ศิริพันธ์ ดาบเพ็ชร 
สัมภาษณ์ ฉลอง ภู่สว่าง ครุเพลงมหัศจรรย์... ปั้นนักร้องดังได้ในเพลงเดียว        นคร สำเภาทิพย์ 
พระอุปคุตกับงานบุญผะเหวด                          ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์
พิมาย : ว่าด้วยความสะอาดกับปราสาทหิน                      กฤช เหลือลมัย
บรรณวิพากษ์ :
    แนะนำเว็บไซท์ประวัติศาสตร์และโบราณคดี                นิติ แสงวัณณ์     
รายงาน : 
    การประชุมวิชาการของ EASEAA ที่เบอร์ลิน                สว่าง เลิศฤทธิ์    
ข้อมูลใหม่ :     
    แผ่นศิลาฤกษ์ “พบใหม่” ที่ซุ้มทิศปราสาทเมืองสิงห์            พีรพน พิสณุพงศ์    
    หม้อดินเผาพื้นเมืองร้อยเอ็ด... จากบ้านแห่ถึงบ้านเทิดไทย            ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์
    เมรุพรหมทัต : ความรับรู้ในช่วงก่อนและหลังการขุดแต่ง พ.ศ. 2534        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    เขื่อนกั้นน้ำโบราณในประเทศไทย                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    แหล่งหินตั้งที่ม่อนผาต้าย                        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ    
ก่อนหน้าสุดท้าย :
    สิบปีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์                    นคร สำเภาทิพย์ 
    
The History of Reproduction of Thai Painting                 Sran Tongpan 
The Mural Painting at the Phaisan Thaksin Throne Hall            Napaporn Laosinwattana
The Painting of Thai Guardians                        Aroonsak Kingmanee
Western Influences in the Mural Paintings at Wat Bodhi Nimit            Krisda Pinsri
The Lost Mural of Wat Umong                        Surachai Jongjitngam
Technique and Materials of Traditional Thai Mural Painting            Chompunut Prasartset
The Alternative Approach to the Preservation of Archaeological Monuments     Krit Lualamai