วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 34 ฉบับที่ 4


 

จิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างรัชกาลที่ 3 ในหอไตรปิฎก วัดบางแคใหญ่            สนั่น รัตนะ
7 ต.ค. 08 : ฤามนุษยธรรมสิ้นไร้ในสยาม                    ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
พระหลวงพ่อโต                                กฤษฎา พิณศรี
พระพุทธรูปศิลาขาว                            ฉัตรสุมาลย์
อย่าปล่อยให้ “ชุดโพล่วงราชบุรี” เลือนหายไป                    สุรินทร์ เหลือลมัย
ชายแดนที่ตาเมือนธม                            กฤช เหลือลมัย
แกงส้มมันเทศ                                พยุง วงษ์น้อย
หอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง                        กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์                    ศรัณย์ ทองปาน
พระราชวังฤดูร้อนเบาได๋แห่งเมืองดาลัต                     วิชญดา ทองแดง
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ 
ปืนใหญ่อยุธยาในอินเดีย                            ศรัณย์ ทองปาน
พระภิกษุณีที่วัดชุมพลฯ                            ฉัตรสุมาลย์
สืบค้นร่องรอยลายรดน้ำ บานประตูและหน้าต่างอุโบสถ วัดสระบัว เมืองเพชรบุรี       สุรชัย จงจิตงาม
เรื่องเด็กๆ ที่บ้านบางเบ้า เกาะช้าง                        กว่าชื่น บางคมบาง
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
พลิกปูมวัดวิษณุ ศูนย์กลางชุมชนชาวอุตตรประเทศในกรุงเทพมหานคร         ดุลยภาค ปรีชารัชช
นวราตรี-ทุรคาบูชา ณ วัดวิษณุ                        วิชญดา ทองแดง
ชีวิตและจิตวิญญาณ ในงานบุญหลวงบ้านนาเวียง                เอกรินทร์ พึ่งประชา
แจ้ห่ม (แช่ห่ม) และชุมชนเขตที่ราบลุ่มน้ำแม่วังตอนบน : 
อีกมุมมองหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมนครลำปาง             ชาญคณิต อาวรณ์
ราชยลักษมี: อีกรูปแบบหนึ่งของพระศรี-ลักษมี                    เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
หลายปราสาทที่ตาแก้ว: วันเดียวก็เที่ยวได้                    วิชชุ เวชชาชีวะ
ช่างทองตรอกสุเหร่า                            ปราณี กล่ำส้ม
ประเพณีการลอกเลน                            สมใจ นิ่มเล็ก
จารึกระฆังจีนที่วัดไลย์และพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม                ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ
ประติมากรรมพระวิษณุจากตะกั่วป่า กับการเปลี่ยนแปลงศาสนาในอาณาจักรปัลลวะ    เชษฐ์ ติงสัญชลี
หมู ยักษ์ ความตาย และพิธีกรรม “ขบถ” อันยืดเยื้อของผีบุญสมัยใหม่         กฤช เหลือลมัย

Luang Pho To                                Krisda phinsi
The Life and Soul in the Bun Luang Festival at Ban Na Wieng            Ekkarin Phungpracha
Takua Pa Vishnu and the Religious Conversion in the court of Pallavas        Chet Tingsanchali