กระวาน : ชีวิตชองเขาสอยดาว

กระวาน : ชีวิตชองเขาสอยดาว

 

 

"...นักวิชาการทางชาติพันธุ์วิทยาจัด 'ชาวชอง' อยู่ในกลุ่มมอญ - เขมร ชาวชองในจันทบุรีปัจจุบัน ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาสอยดาวในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอมะขาม บริเวณตำบลตะเคียนทอง คลองพลู และพลวง ทำมาหากินด้วยการปลูกข้าวไร่ และทำสวน หากแต่ในอดีตชาวชองนอกจากปลูกข้าวไร่แล้ว ยังเป็นนักหาของป่าและพรานที่ชำนาญ พวกเขาจะเก็บกระวาน สมุนไพร และของป่าอื่นๆ มาส่งให้พ่อค้าคนจีนในเมือง โดยเฉพาะกระวานนั้น จากคำบอกเล่าของชาวชองหมู่บ้านวังกระแพร เขตเขาสอยดาวใต้ อำเภอโป่งน้ำร้อน ที่ในอดีตเคยเที่ยวเสาะหาตามป่าธรรมชาติ ได้มีการถางป่าแล้วนำมาปลูกให้เป็นสวนกระวานบนเขา ซึ่งจะเริ่มต้นทำเมื่อไรไม่สามารถระบุได้แน่ชัด หากแต่สวนกระวานเหล่านี้ได้รับตกทอดเป็นมรดกต่อๆ กันมาในตระกูลถึง 4-5 รุ่นแล้ว จึงเชื่อได้ว่าสวนกระวานหรือป่ากระวานบนเขาสอยดาวใต้มีอายุมานานไม่ต่ำกว่า 200 ปี..."

 

ทำความรู้จักทั้ง "กระวาน" และ "ชาวชอง" เพิ่มเติมได้ในวารสารเมืองโบราณ 44.1 "กระวาน : ชีวิตชองเขาสอยดาว" บทความโดย สุดารา สุจฉายา 

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น