วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1


 

แม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อนั้นสำคัญไฉน                    บทบรรณาธิการ
ภาพเก่าแม่น้ำเจ้าพระยา                        เอนก นาวิกมูล
แม่น้ำเจ้าพระยา                            เกื้อ ศาลิคุปต
เครื่องถ้วยที่สามโคก                        กฤษฎา พิณศรี
เกาะเกร็ด กับงานบ้าน-งานบุญของชาวรามัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา        ไพโรจน์ บุญผูก
ลายปูนปั้นประดับกู่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน        จิรศักดิ์ เดิชวงศ์ญา 
มหรสพหน้าไฟและการละเล่นในงานพระบรมศพพระพุทธเจ้า
จากจิตรกรรมฝาผนังวัดไทรอารีรักษ์                    ปาริสุทธิ์ สารีกะวณิช
“กู่ผียักษ์” ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน            ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 
บ้านเรือนในหลวงพระบาง                        น. ณ ปากน้ำ 
พุทธโฆสนิทาน หรือตำนานพระสงฆ์ไทยไปลังกา            ศรัณย์ ทองปาน
อนุรักษ์วัดศรีชุม “แปลงโฉม” พระอจนะ ?                กฤช เหลือลมัย
ของฝากจากยี่สาร                            มุฑิตา ณรงค์ชัย
ข้อมูลใหม่ :
    ประวัติศาสตร์สิบสองปันนาจากเอกสารจีน (3) :
 สิบสองปันนาแดนอาภัพ                    ทองแถม นาถจำนง
    เชียงใหม่ในฐานะพิพิธภัณฑ์เปิด :
 กระบวนการฟื้นสำนึกทางประวัติศาสตร์            ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์ 
    ต้นเหตุของผิวน้ำ “สีน้ำตาล” ในตระพังเมืองสุโขทัย        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    วัดทองคลองบางจาก                    ศรัณย์ ทองปาน    
ข้อคิดใหม่ : 
ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับที่มาของฐานบัวลูกแก้วอกไก่ศิลปะอยุธยา
ที่เจดีย์วัดสวนหลวงสบสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        เชษฐ์ ติงสัญชลี 
ก่อนหน้าสุดท้าย : 
    สาครบุรี – สมุทรสาคร                     นคร สำเภาทิพย์ 

The Pictorial Reflection of the Chao Phraya River            Anake Nawigamune
Ceramics at Sam Khok                         Krisda Pinsri
The Ku at Wat Phrathat Chang Kham, Nan Province            Chirasak Dejwongya 
Performances at the Lord Buddha’s Funeral: 
An Observation on the Mural Painting of  Wat Sai Areerak, 
Ratchaburi Province                          Parisut Sarikawanich 
The Preliminary Analysis of Ku Phiyak, Lamphun Province        M.L. Surasvasti  Suksvasti
Buddhaghosa Nithan                        Sran Tongpan