วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2


 

การธำรงเอกลักษณ์ท้องถิ่นในสังคมไทย                    บทบรรณาธิการ        
การปรับเปลี่ยนอายุพุทธศิลป์ในประเทศไทย                    รศ.ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ 
ย้อนรอยร้อยปีในการค้นพบอักษรกระดูกสัตว์กระดองเต่าของจีน            นริศ วศินานนท์
ประกิต (จิตร) บัวบุศย์ ชีวิตคือการรับใช้                    ศรัณย์ ทองปาน 
ลวดลายแบบ “โยเดีย” ที่เมืองลำปาง: สายสัมพันธ์ไทย-พม่าในดินแดนล้านนา    สุรชัย จงจิตงาม
เมืองสร้อย ชุมชนโบราณอันรุ่งเรืองในล้านนา                     ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร    
พิพิธภัณฑสถานตลาดจีนและอาคารเก่าเมืองลำปาง                ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ผีย่าหม้อนึ่ง                                ลักขณา จินดาวงษ์ 
ความจริงลวงที่ปราสาทหินพิมาย                        ชมรมนักโบราณคดีสมัครเล่น 
บรรณวิพากษ์ :
    คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง            ศรัณย์ ทองปาน
รายงาน :
    กำแพงเมือง-คูเมืองสุรินทร์ : การรุกล้ำ-การเลือกปฏิบัติ?            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ 
    ข้อสังเกตเกี่ยวกับการอนุรักษ์บานประตูลายรดน้ำรูปเทวดาทวารบาล 
วัดพระเชตุพนฯ                             สุรชัย จงจิตงาม    

ข้อมูลใหม่ : 
    ใบเสมาสมัยทวารวดี แบบแผ่นหินธรรมชาติ                 สมเดช ลีลามโนธรรม
    กำแพงเมืองกำแพงเพชร : การขุดแต่งและบูรณะ                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ 
ข้อคิดใหม่ : 
    นกจากพราก ตำนานของการพลัดพราก                รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ก่อนหน้าสุดท้าย :   
    ต้นไม้ในใจคน                            นคร  สำเภาทิพย์

A New Chronology of Buddhist Art in Thailand                Dr. Piriya Krairiksh 
The “Yodaya” (Siamese) Decorative Patterns in Lampang: 
the Burmese – Thai Connections in Lanna                    Surachai Jongjitngam 
The “Gingerbread” Buildings in Downtown Lampang: 
History and Preservation                                M.L. Surasvasti  Suksvasti
Phi Ya Mo Nung : The Healing Ritual in Nan Province            Luckana Jindawong