วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1


 

สังคมไทยกับความเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนไป                บทบรรณาธิการ
จันทบุรีศรีสัตนาค                            ศรีศักร วัลลิโภดม
โคกดอน วัฒนธรรมชายขอบของชุมชนลุ่มน้ำโมงในยุคเหล็ก        วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย    กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ
นาค: ตำนานแห่งสายน้ำโขง                        ปราณี กล่ำส้ม
พระพุทธบาทบัวบก-บัวบาน    มาตุภูมิแห่งเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก    ปริเชต ศุขปราการ
พญานาคหลวงพระบาง                        รังสิต  จงฌานสิทโธ
เมืองพานพร้าว                            สิทธิพร ณ นครพนม 
เมืองกาญจน์บ้านขุนแผน                        ปราณี กล่ำส้ม
ภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง        รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
กำเนิดวงดนตรีแจซ ที่มาจาก “วงจุล”                    ใหญ่ นภายน
เจดีย์พุกาม-สุโขทัย-ล้านนา                        สันติ เล็กสุขุม
หมอน้ำมัน ภูมิปัญญาโบราณในการรักษาโรคของชาวร้อยเอ็ด        ลักขณา จินดาวงษ์
จากหุ่นหลวงถึงหุ่นวังหน้า                        อินทิรา ฉลาดปรุ
ป้ากะปู่กู้อีจู้                            จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
บรรณวิพากษ์                            สว่างเลิศฤทธิ์
รูปถ่ายลายเส้น                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
วิถีชีวิตของคนป่าทาม                        นพวรรณ สิริเวชกุล
ว่าด้วยวิชา Ecotourism ในมหาวิทยาลัย                แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ป้อมพระสุเมรุ: การขุดตรวจใน พ.ศ. 2542                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เลิกเก็บค่าเข้าชม                            นคร สำเภาทิพย์

Chantaburi Srisattanaga                            Srisakra Vallibhotama
Preliminary Results of the Archeological Investigation at Khok Khon        Kalyani Kitchoteprasert  
Phu Phan: Sacred Hill in the Uranghadhat                    Parichead Sukprakan
Kanchanaburi, the Home of Khun Phaen                    Pranee Glumsom
Stucco Reliefs at Wat Phra Si Rattana Mahathat Chaliang             Rungroj Thamrungreung
The Bone Doctors of Roi Et                        Lakhana Jindawong