วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

วัดหนองโนเหนือและวัดหนองยาวสูง จิตรกรรมฝาผนังยุคสยามใหม่ในชุมชนยวนสระบุรี ศรัณย์ ทองปาน
ประชาธิไตยสีแดง ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน กองบรรณาธิการ
พระหลวงพ่อจุก กฤษฎา พิณศรี
นางตาราขาว ฉัตรสุมาลย์
กูปรี : วัวป่าเขมรที่สูญพันธุ์ สุรินทร์ เหลือลมัย
เรื่องเก่าเล่าสู่ กองบรรณาธิการ
แกงเห็ดเผาะ พยุง วงษ์น้อย
พิพิธภัณฑ์ในบ้าน บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน วิชญดา ทองแดง
The Sustainable Singapore Gallery (SSG) นิยดา หวังวิวัฒนศิลป์
บ้านพิพิธภัณฑ์ลา ฮาเซียนดาเดอ ลอส มาร์ติเนซ พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงโซล (Seoul Museum of History) นิตยา กนกมงคล 
ศิลปะในจำปาสัก ศุภวัตร ทองละมุล
เล่นกะยอม่วนดีที่เมืองไทย นวลแก้ว บูรพวัฒน์
บุญข้าวใหม่ฟื้นฟูนาร้าง นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
พระทองสุข พระพุทธรูปประจำพระบวรราชวังสีทา เสทื้อน ศุภโสภณ
ในแผง-นอกแผง กองบรรณาธิการ
รัฐความเป็นไทยในประวัติสาสตร์นิพนธ์ลาว (พ.ศ. 2429-2484) กำพล จำปาพันธ์ 
หลวงพระบาง กับการสร้างภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ขาดหายของไทย
และผืนแผ่นดินใหญ่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บุญลพ
สุรีรัตน์ บุปผา 
Joyce C. White
บุญเฮือง บัวสีแสงปะเสิด

จารึกเจ้าอนุวงศ์ ณ วัดสีสะเกด นครเวียงจัน    ศานติ ภักดีคำ
พระพุทธรูปสลักที่ผนังถ้ำวังช้าง การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง
ทวารวดีท้องถิ่นอีสานและเขมรในศิลปะลาว 
ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ชุมชนโบราณบ้านบานา: จากดินแดนศักดิ์สิทธิ์สู่เมืองท่าข้ามสมัยในอ่าวปัตตานี ปรีชา นุ่นสุข
ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
ประติมากรรมภาพเล่าเรื่องการเสวยวิมุตติสุขในศิลปะอินเดีย เชษฐ์ ติงสัญชลี
ทับหลังของปรางค์แขก เมืองลพบุรีหายไปไหน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
เล่าเรื่อง “ตำนานกองทัพเรือของกรุงสยาม” ของพระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ) นิยะดา เหล่าสุนทร
อาปอง  อัษฎางค์ ชมดี 
พิธีกรรมพ้นบ้านล้านนา: อิทธิพลแนวคิดพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏ วรรธนะ มูลขำ
ขงจื่อกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมอง มาลินี ตัมภีรญาณนนท์
Phra Luang Pho Chuk Krisda Phinsri
The Middle Mekong Archaeology Project (MMAP) in Luang Pra-bang, Lao 
PDR: a contribution to the better understanding of the Prehistoryof Mainland 
Southeast Asia and Thailand  
Korakot Boonlop,
Sureerat Bubpha,
Joyce C. White,
Boonheuang Bouasisengpaseuth
Buddha images at Tham Wang Xang: An intergration between the Isan’s 
Dvaravati culture and the Khmer culture in the Laotian art
Sakchai Saisingha
The Ancient Settlement of Ban Bana, Pattani Province, Southern Thailand Preecha Noonsak,
Chatchai Sukrakan
Traces of Mahayana Buddhism in Lanna Folk Beliefs and 
Ritual of Northern Thailand
Watana Moonkham