วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

ภาพวาด... เขลางค์-นครลําปางแห่งลุ่มนํ้าวัง สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... เด็กก้าวร้าว : สัญญาณปฏิวัติวัฒนธรรม? ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... เด็กก้าวร้าว : สัญญาณปฏิวัติวัฒนธรรม? วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม...  
เขลางค์...นครลําปาง ศรีศักร วัลลิโภดม
ชุมชนและแหล่งถลุงเหล็กในเขตรอยต่อสุโขทัย ลําปาง ลําพูน วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ลัวะห้างฉัตร : จากตํานานสู่ร่องรอยผู้คนบนแผ่นดิน ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
จากเวียงเหนือสู่เวียงใต้ ช่วงรอยต่อการย้ายศูนย์กลางเมืองนครลําปาง   ธวัชชัย ทำทอง
“แก้มื้อนา” ร่องรอยศรัทธาข้าพระธาตุลําปางหลวง เมธินีย์ ชอุ่มผล
การเดินทางของสินค้าจากสายนํ้าวังถึงคาราวานฝิ่น จิราพร แซ่เตียว
“เก๊าจาว” กาดเก่าในย่านรถไฟนครลําปาง อภิญญา นนท์นาท
พระพุทธบาทเขาลูกช้าง : ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์กลางป่าเขาย่านชุมชนลาว   พนมกร นวเสลา
“เจ้าแม่สุชาดา” เรื่องเล่า ตํานาน และคําสาปเมือง เกสรบัว อุบลสรรค์

ปกิณกะ

 
เรื่องเล่าชาวกรุง... ตลาดนํ้า-ตลาดบกในทุ่งบางเขน (๑) พรรณี บัวเล็ก และคณะ
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น... เทวรูปพระโพธิสัตว์ มรดกสังคมของชาวบ้านโตนด ศรีศักร วัลลิโภดม
วิถีชนบนตำานาน... เจ้าพ่อขุนตาน : ผีบรรพบุรุษของชาวลํานํ้าแม่ตาล ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา
หลายเหลี่ยม หลากมุม... ปรากฏการณ์ไอ้ไข่ : ปุจฉา-วิสัชนาฉบับพึ่งพาตัวเอง อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
ข้างหลังภาพ... ภาพเก่าเล่าลําปาง มุมมองอดีตสู่ปัจจุบัน ฐาปกรณ์ เครือระยา

บทความพิเศษ

 
สุวรรณภูมิ... ไขความจากรอยลูกปัดในพื้นที่ภาคเหนือ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
พุทธคูหากับจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นที่สิชล หลักฐานใหม่ที่ (อาจ) เติมเต็มประวัติศาสตร์เมืองนคร พชร นาคกายสิทธิ์ และสุรเชษฐ์ แก้วสกุล
นามบ้านนามเมืองในลําพูน-ลําปางที่สัมพันธ์กับพระนางจามเทวี โอฬาร รัตนภักดี
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
The Lua hill tribe in Hang Chat District: from legend to reality Nattavit Pimthong
“Kae Meu Na Ceremony” The faith of the devotees of Phra That Lampang Luang Methinee Cha-umpol