วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

ความนำ   
นครชัยศรี                                   ศรีศักร วัลลิโภดม 
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี                    พระครูสุพจน์ วราภรณ์
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดบางพระ  
อันเนื่องมาจากไปชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบางพระ            น. ณ ปากน้ำ
พญากง-พญาพานในเพลงพื้นบ้าน                       สุกัญญา ภัทราชัย
พระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล                    แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย 
ศิลปะในลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี   
เครื่องตั้งวัดไทร                                 เอนก  นาวิกมูล
ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมชในฐานะศิลปิน                       สุดารา  สุจฉายา
ภาพเขียนฝีมือของ ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช   
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร                           ดร. พรหมศักดิ์  เจิมสวัสดิ์ 
33 ก.ม. จากกรุงเทพฯ                            วิยะดา  ทองมิตร


From the Editor
Nagara Jaya Sri                            Srisakara Vallibhotama
The Nakhon Chai Si River Basin Culture                Phra Khru Suphot Waraphon
Ayudhya Period Murals at Wat Bang Phra
Notes from an Examination of the Murals at Wat Bang Phra        No Na Pak Nam 
Phaya Kong and Phaya Phan: A Rural Song Version of the Legend    Sukanya Patrachai 
The Presiding Buddha Image for the Buddha Mandala        Sangaroon Kanokpongchai
The Art of the Nakhon Chai Si River Basin
The Funerary Puppets of Wat Sai                    Anake Navigamool        
M.R. Seni Pramoj Viewed as an Artist                Sadara Suchaxaya
Paintings by M.R. Seni Pramoj
The Bhodisattva Avalokitesvara (abstact)                Dr.Promsak Jermsawatdi 
33 Kilometres from Bangkok                    Wiyada Thongmitr