วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1


 

ฉบับ “เชียงราย-เชียงใหม่-เชียงตุง”

จาก “โลกานุวัตร” ถึง “โลกาวิบัติ”ในสังคมไทย
เชียงตุง: ดุลยภาพของคน วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ                ศรีศักร  วัลลิโภดม
ขุนเจือง: ความสำนึกร่วมทางวัฒนธรรมของคนในลุ่มน้ำโขงตอนบน                ศรีศักร  วัลลิโภดม
แม่แจ่มกับกระแสวัฒนธรรมโลก อดีต-ปัจจุบัน: มุมมองหนึ่งจากพุทธศิลปกรรมท้องถิ่น        ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
เวียงในเชียงราย: ความวิบัติภายใต้เงาทะมึนของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ                วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พลิกฟื้นผืนป่าดอยตุง ด้วยพระบารมีสมเด็จย่า                        นคร สำเภาทิพย์
“เวียงพางคำ” เมืองโบราณเหนือสุดแดนสยามท่ามกลางยุทธศาสตร์การค้า 5 เชียง        เขมชาติ เทพไชย
เมืองน้อย : ข้อมูลจากตำนานและหลักฐานโบราณคดี                    วิวรรณ แสงจันทร์
ล้านนาในการรับรู้ของชนชั้นปกครองสยาม พ.ศ.2437-2476                 เตือนใจ  ไชยศิลป์
ข่วงในนครเชียงใหม่: อดีตและอนาคต                            สมโชติ อ๋องสกุล
สงครามเชียงตุงครั้งสุดท้าย พ.ศ.2485-2488                        สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ
วัฒนธรรมทวารวดีในภาคอีสาน: วิเคราะห์หลักฐานจากแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสงยาง    ผาสุก อินทราวุธ
ธรรมาสน์จำหลักไม้                                น. ณ ปากน้ำ
ยอดที่สมบูรณ์ของเจดีย์โลหปราสาทควรเป็นอย่างไร                    สันติ  เล็กสุขุม
ผีตาดขน: แนวคิดใหม่จากมุมมองการศึกษาชาติพันธุ์วิทยา-โบราณคดี            ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์
สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 3  ตอน หยุดทำลายอยุธยาสักที                 เทพมนตรี  ลิมปพยอม 
ความวิบัติอันเกิดจากการปฏิสังขรณ์ศาลาทิศพระมณฑปวัดโพธิ์                กฤช  เหลือลมัย
บรรณวิพากษ์                                    นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
จดหมาย
ข้อมูลใหม่:
    หลักฐานภาพเขียนสีพบใหม่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์            พีรพน พิสณุพงศ์ / ภาพ
    หลักฐานใหม่ที่เมืองศรีมโหสถ 
    แหล่งโบราณคดีช่องสะเดา
    แหล่งโบราณคดีไร่ผู้ใหญ่เผ่าพันธุ์                         
ก่อนหน้าสุดท้าย: 
    บนเส้นทางการจัดการทางวัฒนธรรม : เราจะเดินไปทางไหน?            สว่าง เลิศฤทธิ์