วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2


 

ฉบับ “ศิลปะ-สถาปัตย์ล้านนา”

โบราณคดีกู้ภัย
นครประวัติศาสตร์เชียงแสน:
สังเขปประวัติการตั้งถิ่นฐานและสถานที่เยี่ยมชม                    ไกรสิน  อุ่นใจจินต์
จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านปง : หน้าประวัติศาสตร์ สังคมล้านาที่ขาดหายไป         ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
หน้าแทนบแบบล้านนาของวิหารในจังหวัดเชียงใหม่                วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
เจดีย์ทรงระฆังในเมืองเชียงแสน                        จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา
ความสัมพันธ์ด้วยรูปแบบระหว่างพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยากับพระแก้วมรกต        ศักดิ์ชัย สายสิงห์
เมืองนครนายก สมัยการค้าเสรี: ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (พ.ศ.2398-2475)    สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
ผ้าทอไทลื้อ บ้านหาดบ้าย                            ศักดิ์ชัย  สายสิงห์
เวียงเจ้าเงาะและเมืองทุ่งยั้งในประวัติศาสตร์ไทย                 นฤมล วัฒนพานิช
หอไทยนิทัศน์                                สว่าง  เลิศฤทธิ์
ทุ่งบางเขนกับเหตุการณ์กบฏบวรเดช                        ปราณี กล่ำส้ม
เมื่อข้าพเจ้าเริ่มเรียนดนตรี                            ใหญ่  นภายน
บรรณวิพากษ์                                ปริตรตา  เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ข้อมูลใหม่:
    แหล่งตัดหินพบใหม่ที่เขาผาผึ้ง
    แหล่งโบราณคดีถ้ำผาเก 
    เมื่อพระมหาธาตุล้ม
    บ้านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
    จิตรกรรมที่วัดไทรอารีรักษ์
ข้อคิดใหม่:
    ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับคติความเชื่อในการสร้างเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์    ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม 
ก่อนหน้าสุดท้าย: หัวอกผู้บริหารกรมศิลป์