วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

บ้านวังหาด กับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สุโขทัย        บทบรรณาธิการ 
ชุมชนผู้ผลิตเหล็กต้นน้ำแม่ลำพัน                            วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ “สุโขทัย” : ทบทวนใหม่                    ธิดา สาระยา
ชาวสุโขทัยมาจากไหน?                                จารึก วิไลแก้ว 
กำแพงเพชรก่อนสมัยสุโขทัย                                พีรพน พิสณุพงศ์  
วัดโบสถ์ บางขลัง                                    ศิรประภา ดารามาตร์
ฮิเซน : เครื่องถ้วยญี่ปุ่นแห่งเกาะคิวชู                            กฤษฎา พิณศรี
ดูนกผ่านจิตรกรรมไทย                                รุ่งโรจน์ จุกมงคล
เอกสารงานพระเมรุมาศกรมหลวงโยธาเทพ พ.ศ. 2279 
กับความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย                ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพิพิธภัณฑ์ในซิดนีย์                            ศรัณย์ ทองปาน
ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงเมืองล้า                            ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช
บรรณวิพากษ์                                    สว่าง เลิศฤทธิ์ 
ภาพสลักบนใบเสมาจากวัดไตรรงค์ อำเภอชุมแพ จังหวัดของแก่น                อรุณศักดิ์ กิ่งมณี 
สัมมนาที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ “ทิศทางการปฏิสังขรณ์ 
และอนุรักษ์พระเจดีย์หลวง” ล่วงเลยมาถึงขั้นจะต่อยอด                    วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 
การอนุรักษ์พระพุทธรูปปูนปั้นและปูนฉาบผนังวัดหัวโขน เมืองศรีสัชนาลัย            สุวิช ชมชื่น 
ข้อมูลใหม่ : 
    กำแพงร้างที่แม่วาง                        ศรัณย์ ทองปาน
    ใบเสมารูปสถูปใบใหม่ จากเมืองจำปาศรี 
อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม                ศิริพันธ์ ดาบเพ็ชร์
    หลักฐานใหม่ที่สำนักสงฆ์โพนสวรรค์                 สุวมล ภู่รีพัฒน์พงศ์

ข้อคิดใหม่ :
    คนแต้จิ๋วมาจากไหน                    ทองแถม นาถจำนง
ก่อนหน้าสุดท้าย :
การมีส่วนร่วมของประชาชน                    นคร สำเภาทิพย์


Iron-Producing Communities at the Headwaters of the Lamphan River        Walailak Songsiri
Rethinking the Historical Evolution of Sukhothai                Dhida Saraya
The Origin of Sukhothai People                        Jaruk Wilaikaew
Kamphaeng Phet in the pre-Sukhothai period                Pheeraphon  Phitsnuphong 
Wat Bot at Bangkhlang                            Siraprapa  Daramat
Japanese Porcelain in Thailand                        Krissada Phinsri
Birds in Thai Mural Painting                        Rongrot Jukmongkol
Offering Ceremony for Chao Luang  Muang La                 Parisut  Sarikawanit 
Sema of Devadhamma-Jataka at Wat Trairong Khon Kaen Province        Aroonsak Kingmanee