ชุมชนพันปีกับโบราณวัตถุที่เมืองสุพรรณบุรี
คลังบทความ

ชุมชนพันปีกับโบราณวัตถุที่เมืองสุพรรณบุรี

 

“ตำบลรั้วใหญ่ ตำบลพิหารแดง และตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตติดต่อเชื่อมถึงกันอย่างสนิท ริมแม่น้ำสุพรรณหรือนัยหนึ่งแม่น้ำท่าจีนทั้งสองฟากฝั่งยาวประมาณ 9-10 กิโลเมตร อาณาบริเวณสองฟากฝั่งนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแฝงอยู่เป็นจำนวนมากมายมหาศาล... จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีมานี้ ทำให้คิดว่าอาณาบริเวณนี้เป็นเมืองๆ หนึ่งมาแต่โบราณกาลไม่น้อยกว่าพันปี”  

 

อาจารย์มนัส โอภากุล เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิด และถือเป็นปราชญ์คนสำคัญของเมืองสุพรรณบุรีที่มีความสนใจทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี  ในช่วงเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา งานเขียนชิ้นต่างๆ ของอาจารย์มนัสจึงเป็นเหมือนจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองสุพรรณในหลากหลายแง่มุม ในบทความเรื่อง ชุมชนพันปีกับโบราณวัตถุที่เมืองสุพรรณบุรี ใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2527) หน้า 43-50 

 

 

 

อาจารย์มนัสได้นำเสนอความสำคัญของเมืองสุพรรณบุรีที่เป็นเมืองโบราณ และแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุต่างๆ ที่พบอยู่ในเขตตำบลรั้วใหญ่ ตำบลพิหารแดง และตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอาจารย์มนัสได้สำรวจร่วมกับนักโบราณคดี และพูดคุยกับคนในท้องถิ่น รวมทั้งเฝ้าสังเกตการณ์งานด้านโบราณคดีที่สุพรรณบุรีโดยตลอด  

 

“ปี พ.ศ. 2509 ข้าพเจ้าพาศาสตราจารย์ชอง บวสเซลิเย่ ไปชมพระพุทธรูป 2 องค์ที่วัดพระลอย บอกว่าศิลปะทวารวดี อายุในราว พ.ศ. 1400... สำหรับธรรมจักรหิน รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ก็บอกว่าเป็นศิลปะทวารวดี ปัจจุบันพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อู่ทอง สุพรรณบุรี”     

 

                      

บทความชิ้นนี้ มีความน่าสนใจที่การบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในเขตเมืองสุพรรณบุรี ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนรุ่นหลังที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี สามารถติดตามอ่านบทความนี้ฉบับเต็มได้ใน “10 ปีแรกวารสารเมืองโบราณ”  คลิก https://www.yumpu.com/xx/document/view/67744775/-10-4


Tags

กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น