โล้ชิงช้า
คลังบทความ

โล้ชิงช้า

 

ในบทความเรื่อง “โล้ชิงช้า” ของ กาญจนาคพันธุ์  หรือขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ตีพิมพ์ลงใน วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2520) หน้า 95-107 ได้ตั้งข้อสงสัยว่าพิธีตรียัมปวายและพิธีตรีปวายมีขึ้นตั้งแต่สมัยใดเป็นที่แน่นอน เพราะหลักฐานพระราชพงศาวดารเหนือก็ว่ามีมาแต่สมัยสุโขทัย และมาปรากฏอีกใน “กฎมณเฑียรบาล” ที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2001 ที่กำหนดให้เป็นหนึ่งในพระราชพิธี 12 เดือน ที่ต้องถือปฏิบัติในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา และจากตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าที่เมืองนครศรีธรรมราชเองก็มีการจัดพิธีตรียัมปวายและพิธีตรีปวายขึ้นด้วยเช่นกัน  

 

นอกจากนี้ กาญจนาคพันธุ์ ในวัย 80 ปี (เมื่อ พ.ศ. 2520) ยังได้ถ่ายทอดความทรงจำเกี่ยวกับพิธีตรียัมปวายและพิธีตรีปวายที่ได้พบเห็นมาตั้งแต่ยังเยาว์ ก่อนที่จะเลิกไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 อีกด้วย  

 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่คอลัมน์ “10 ปีแรกเมืองโบราณ” คลิก https://www.yumpu.com/nl/document/view/67648020/-3-3

 


กองบรรณาธิการ

"วารสารเมืองโบราณ" นิยามไทย เข้าใจถิ่น