วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4


 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการสั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญา                บทบรรณาธิการ
ลายปูนปั้นกู่ป่าลาน : ‘ยุคทองล้านนา’ ที่บ้านธิ ลำพูน                ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ลวดลายประดับเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด 
กลุ่มเมืองเชียงแสน กับกลุ่มเมืองเชียงใหม่ พุทธศตวรรษที่ 19-21              จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ 
พระบาทลังกา                                 ศรัณย์ ทองปาน 
เรื่องของปูน : เทคนิคการเตรียมปูนและปูนปั้น 
แบบประเพณีของภาคเหนือและจังหวัดเพชรบุรี                     ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ
ปูนหมัก-ปูนตำ                                สมชาติ จึงสิริอารักษ์
บันทึกเรื่องปูนปั้นโบราณและงานบูรณะโบราณสถาน                สันติ เล็กสุขุม
ช่างทำหัวสัตว์                                วิชญดา ทองแดง
วัดในหลวงพระบาง                            น. ณ ปากน้ำ 
วันปีใหม่กะเหรี่ยงโปว์ ที่วัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี            สุรินทร์ เหลือลมัย 
ภาพสลักเรื่อง “ภูริทัตชาดก” 
บนในเสมาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์                อรุณศักดิ์ กิ่งมณี 
บรรณวิพากษ์ :
    เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน            รัศมี ชูทรงเดช        
ข้อมูลใหม่ :
    ประวัติศาสตร์สิบสองปันนาจากเอกสารจีน (2) : ลำดับเจ้าแผ่นดินลื้อ    ทองแถม นาถจำนง 
    พระพุทธรูปและโบราณวัตถุแบบเขมรพบใหม่ที่เมืองลพบุรี            พูนศรี จีบแก้ว 
    กำแพงเมืองศรีเทพ หลักฐานใหม่สมัยทวารวดี                สถาพร เที่ยงธรรม          
ข้อคิดใหม่ :
    ศิลปะบนฝ่าพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก                มนัส โอภากุล
ก่อนหน้าสุดท้าย :
    เขื่อนคลองท่าด่าน มีเค้าจะเหมือนเขื่อนป่าสัก                นคร สำเภาทิพย์ 

The Golden Age of Lan Na :  the Stucco Decoration of the Stupa at Pa Lan, Lamphun      M.L. Surasvasti  Suksvasti
The Stucco Decoration of the Five – Spire Stupa at Chiang Saen and Chiang Mai    Jeerawan  Sangpetch
The Buddha’s Footprint of Sumanakuta in Thai Art                    Sran Tongpan
The Lime Formulas in Comparative Perspective: Lamphun and Phetchaburi                Chompunut  Prasartset
Lime in Traditional Construction: Its Formulas and Preparation         Somchat Jungsiri-arak 
Stucco and Its Use in the past                        Santi Leksukhum 
The New Year’s Day Celebration of the Karen                Surin Lualamai
Bhuridatta – Jataka on the Carved Sema in Kalasin                Aroonsak Kingmanee