วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3


 

ความกลัวของมนุษยชาติในสังคมไทย
ทะเลตม                                    ศรีศักร วัลลิโภดม
ชุมชนมอญเมืองสาครบุรี                            พิศาล บุญผูก
ชุมชนโบราณที่บ้านยี่สาร                            วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ปล่องเหลี่ยม ความทรงจำ และการลืมเลือน                    ศรัณย์ ทองปาน 
บ้านบางโทรัด... สามทศวรรษในความทรงจำ                    นคร สำเภาทิพย์
เทศกาลกินเจท่าฉลอม... พิธีกรรมบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของชุมชนจีนโบราณ         ไพโรจน์ บุญผูก 
เส้นแสดงฤดูกาลในงานจิตรกรรมไทย                         วิไลรัตน์ ยังรอต 
ศิลปะสถาปัตยกรรมวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร                 ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช 
ศิลปะสากลในบางกอก                             น. ณ ปากน้ำ 
เมืองฮอยอันกับการอนุรักษ์และพัฒนา                        พีรพน พิสณุพงศ์
การอนุรักษ์จิตรกรรม และประติมากรรม ในสายตาของนักวิชาการ             สันติ เล็กสุขุม 
ใบเสมาสลักภาพวิธุรชาดกจากจังหวัดหนองคาย                  อรุณศักดิ์ กิ่งมณี 
บรรณวิพากษ์ :
    ฃ คิดเรื่อง ฅ                            สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
รายงาน :
    เครื่องเคลือบดินเผาลพบุรีที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ด            ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์ 
    “ข้าวห่อยักษ์” อะเมซซิ่งไทยตะนาวศรีที่สวนผึ้ง                กฤช เหลือลมัย
     มีอะไรในกวีนิพนธ์ ?                        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ    
ข้อมูลใหม่ :
    กลองมโหระทึก ที่เขาสะพายแร้ง จังหวัดกาญจนบุรี            พรพล ปั่นเจริญ
    ปรางค์ปู่จ่า : โบราณวัตถุและการขุดแต่ง                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ 
    โครงกระดูก ลูกปัดสี ฯลฯ ที่โคกพริก                     ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ 
    ข้อมูลเรื่องศรีวิชัยจากเอกสารจีน (2) : ซานฝอฉี                 ทองแถม นาถจำนง
    
ข้อคิดใหม่ :    
    ปริศนาปลาเห็ด                            กฤช เหลือลมัย    
ก่อนหน้าสุดท้าย : 
    หอมดินเคล้ากลิ่นไอฝน                        นคร สำเภาทิพย์ 

The Mangrove                                 Srisakara Vallibhotama    
The Ancient Community of Ban Yisan                    Walailak Songsiri
Octagonal Chimney                            Sran Tongpan 
Season Imagery In Thai Mural Paintings                    Wilairat Yongrot
Art and Architecture of Wat Hong Rattanaram                Parisut Sarikawanich 
A Boundary Marker of Vidhurapandita-Jataka from Nong Khai            Aroonsak Kingmanee