วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 25 ฉบับที่ 4


 

นครวัดในความคิดของคนตะวันตกกับตะวันออก                 บทบรรณาธิการ
ก่อนจะถึงวันนี้ของพิพิธภัณฑสถานไทย                    ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง
พิพิธภัณฑ์: สิ่งของต้องแสดงและการปกปิดซ่อนเร้น                สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร: เครื่องโต๊ะ มิวเซียม และสยามใหม่             ศรันย์ ทองปาน 
ชมพิพิธภัณฑ์อย่างไรให้ได้สาระ                          อุษา ง้วนเพียรภาค 
พิพิธภัณฑ์สังคโลกเมืองสุโขทัย                        วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ 
พิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                  สัญญา สุดล้ำเลิศ 
เพื่อเกียรติยศและศรัทธา พิธีปลงศพด้วยเมรุนกหัสดีลิงค์                 ธีรพงษ์ จตุพาณิชย์ 
จิตรกรรมวัดอุโมงค์ ภาพล่าสุดจากคอมพิวเตอร์                    สุรชัย จงจิตงาม
ภูมิศาสตร์ขุนแผน                                ปราณี กล่ำส้ม 
ภาพสะท้อนชีวิตไทยในอดีต (2) : เรื่องรถราง                    ใหญ่ นภายน 
การเล่นสะเองของชาวกูยศรีสะเกษ                        วีระ สุดสังข์
คุยกัน (ก่อนการอนุรักษ์) เรื่องวัดปรางค์หลวง                    กฤช เหลือลมัย
โหวด: เครื่องดนตรีพื้นเมืองเอกลักษณ์ของร้อยเอ็ด                ลักขณา จินดาวงศ์ 
รายงาน: 
    ไทบ้านดูดาว                             นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 
    เตาบ้านกรวด บุรีรัมย์ อัปยศแห่ง Site Museum                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ข้อคิดใหม่:
    อันเนื่องจากไหใบหนึ่ง                        สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์
จดหมาย
ก่อนหน้าสุดท้าย:
    Memorial Museum                         นคร สำเภาทิพย์ 

    Museum: Exposition and Concealment            Suddan Wisudhiluck 
    Cult of Collection: Siam as a Modern Buddhist State      Sran Tongpan
    A Local Museum at Wat Tha Pood                Sanya Sudlamlert 
    The “Hasdiling” Funeral Rite                Theerapong Jaturapanich
    History and Geography in Khun Chang-Khun Pan        Pranee Glumsom