วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1


 

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา: การดับสนิททางปัญญาของกรมศิลปากร        บทบรรณาธิการ
ทะเลแท้ ทะเลเทียม                            ศรีศักร วัลลิโภดม
กว๊านพะเยา แหล่งน้ำใหญ่แห่งแอ่งเชียงราย-พะเยา                มุทิตา ณรงค์ชัย
ชุมทางน้ำที่บึงบอระเพ็ด                            วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
สำเภาจีน นิทานท้องถิ่นจอมบึง                        สุรินทร์ เหลือลมัย
สระน้ำจันทร์: นิทานความศักดิ์สิทธิ์คู่วังโบราณ จังหวัดนครปฐม            วิไลรัตน์ ยังรอต
เหนือพื้นทะเลสาบสงขลา                            ปราณี กล่ำส้ม
รอบทะเลสาบสงขลา: ในความทรงจำของเขมานันทะ                นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
มหันตภัยของทะเลสาบเทียม: กรณีลุ่มน้ำอีสาน                    สนั่น ชูสกุล
พระพิมพ์กันทรวิชัย นาดูน ฟ้าแดดสงยาง เมืองไพร พุทธศิลป์ทวารวดี        ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์
สิมอีสานกับซากฟอสซิลเกี่ยวข้องกันอย่างไร?                    สุกัญญา เบาเนิด
ความเปลี่ยนแปลงของสงกรานต์เชียงใหม่                    ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
ชาวกวย-ชาวเขมร รำตำตะ-เล่นตร๊ด ที่ศรีสะเกษ                    วีระ สุดสังข์ 
เรื่องเก่าๆ ที่วัดพระปืด                            กฤช เหลือลมัย
กินหมาก สูบยา ไหว้พระ                            ลักขณา จินดาวงษ์
หม้อน้ำดื่ม หม้อน้ำใจจากอินเดีย สู่ไทย พม่า และลาว                สมปอง เพ็งจันทร์
รายงาน:
    ดาวหาง                                นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 
    ปราสาทหินพิมาย ในมุมมองของท้องถิ่น                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
สัมมนาล้านนา-ล้านช้างที่ มช.                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
การหายไปของสีทันดรสมุทรที่วัดพระธาตุลำปางหลวง            สุรชัย จงจิตงาม
ข้อมูลใหม่:
ศพในหม้อฯ ใต้เขื่อนป่าสัก                        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ก่อนหน้าสุดท้าย:    
จ้างเหมา                                นคร สำเภาทิพย์ 

Real Seas and Artificial Seas                        Srisakra ValliBhotama
Kwan Phayao: a Major Water Source in the Chiang Rai - Phayao Basin        Muthita Narongchai
Bung Borapet                                Walailak Songsiri
The Chinese Junk: a Folk Tale of Chom Bung                Surin Lualamai
Sa Nam Chan: a Miracle Story of a Pond in Nakhon Pathom            Wilairat  Yongrot
On the Waters of  the Songkhla Lagoon                    Pranee Glumsom
The Perils of the Artificial Lakes” in the Northeast                Sanan Choosakun 
How Northeastern Sim  are related to fossils                Sukanya Baonerd
Changes in Chiang Mai                            Phaitoon Dokbuakaew