วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2


 

 

เมืองพัทลุง                                ศรีศักร วัลลิโภดม
ชุมชนโบราณโมคลาน บันทึกหน้าต้นของประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช        ปรีชา นุนสุข
เงินตราที่พบในนครศรีธรรมราช                        ชวลิต อังวิทยาธร
กงเอี้ยนเกาะงาม: การผูกขาดสัมปทานรังนกของชาวจีน                รัชดาพร ศรีภิบาล
บันทึกทะเลน้อย                                นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
เรื่องเก่าๆ ไม่เล่ามันลืม                            ล้อม เพ็งแก้ว
สถานีรถไฟอุตรดิตถ์: สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคแรกของสยาม            สมชาติ จึงสิริอารักษ์
ห้องสินที่เขายี่สาร                                ศรัณย์ ทองปาน
แพลงสรง สถาปัตยกรรมเฉพาะกิจในพระราชพิธีลงสรง 
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร                  ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช
เครื่องจักสานชนเผ่าลาวใต้                            สมปอง เพ็งจันทร์
การอนุรักษ์ของเก่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีหอไตรวัดตะกาดเง้า จังหวัดจันทบุรี    แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
แยกฝ้าย เก็บไหม มัดหมี่                            ลักขณา จินดาวงษ์
รายงาน:
    การจัดลำดับความสำคัญของโบราณสถาน                กฤช เหลือลมัย
    ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย                    ศรัณย์ ทองปาน
ข้อมูลใหม่:
    ใบแบก-แตกสาม                            กฤช เหลือลมัย
ข้อคิดใหม่:
    สุนัขในอุษาคเนย์                            นพวรรณ สิริเวชกุล
ก่อนหน้าสุดท้าย: 
    ม็อบชาวนา                            นคร สำเภาทิพย์

The Town of Patthalung                            Srisakra  Vallibhotama 
The Ancient Community at Mok Khalan                    Preecha Noonsuk
Ancient Coins in Nakhon Sri Thammarat                    Chavalit Ungwittayatorn
A Swiftlet’s Nest form the Ngam Island                    Rachadaporn Sripibarn
The Railway of Uttaradit                            Somchart Chungsiriarak
The Painting of Temple Guardians at Wat Yi San                Sran Tongpan
The Basketwares of Southern Laos                        Sompong Pengchan