วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3


 


บทบรรณาธิการ
การตั้งถิ่นฐานชุมชนและโบราณสถาน เมืองกำแพงเพชร: ข้อเสนอใหม่        ไกรสิน อุ่นใจจินต์
บันทึกแม่น้ำปิง: แมคกิลวารี - ฮอลเล็ท - เลอ เมย์ - พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
- กรมพระยาดำรงราชานุภาพ                        ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 
หลักหินโบราณในวัฒนธรรมเขมร                        สมเดช ลีลามโนธรรม
กำเนิดตามพรลิงค์                                นงคราญ ศรีชาย
ยี่สาร: ชุมชนที่ถูกลืม                            ปราณี กล่ำส้ม
เมืองศัมพูกปัฏฏนะอยู่ที่ไหน?                        มนัส โอภากุล
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของมอญในนครศรีธรรมราช                ชวลิต อังวิทยาธร
พุทธศาสนาในจีน                                ทองแถม นาถจำนง
สิมวัดบ้านประตูชัย                                ลักขณา จินดาวงษ์
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน                            วิชญดา ทองแดง
พระพุทธรูปดุนนูนบนแผ่นทองจังโกประดับองค์ระฆังพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน    ศักดิ์ชัย สายสิงห์
พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์                            เด่นดาว ศิลปานนท์
ตำนานรักแห่งดวงดาวและสายรุ้ง พระลอ-โอ้เป่มสามลอ-ขูลูนางอั้ว            ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
บรรณวิพากษ์ :
    ราชอาณาจักรสยาม โดย พระสยามธุรานุรักษ์ (แอ็ม อา เดอ เกรอัง)            
ข้อมูลใหม่:
    กองหินโบราณที่วัดบ้านหลวง                    กฤช เหลือลมัย
    โอ่งราชบุรีที่ร้อยเอ็ด                        ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์
    ลายคำล้านนา                            สุรพล ดำริห์กุล    
รายงาน:
    เกลือทะเล ปัญหาและความล่มสลาย                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    หลักช้าง นิยามความหมายและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
บนกระแสความเปลี่ยนแปลง                        วิชญดา ทองแดง
    ทางต่างระดับที่สี่แยกสนามบินเชียงใหม่                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ก่อนหน้าสุดท้าย:               
    การแสดงแสง-เสียง                        นคร สำเภาทิพย์ 

A Settlement at the Ancient City of Kamphaeng Phet: In Revision        Kraisin Unchaichin 
The Chronicle of the Ping River                        M.L. Surasavasti  Suksavasti
Ancient Khmer Maker Stones in the Northeast                 Somdet LeelamanoTham
The Place of Origin of Tambralinga                        Nongkhran Srichai
Yisan: A Forgotten Community                        Pranee Glumsom
The Repousse Buddha Images of the Phra That Haripunchai            Sakchai  Saisingha 
Trace of Phra Lor in Ancient Legends                    Paitoon Dokbuakaew