วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 26 ฉบับที่ 4


 

บทบรรณาธิการ
อยุธยาไพโรจน์ใต้ ตรีบูร                            ศรีศักร วัลลิโภดม
ตำนานการเคลื่อนย้ายของคนกลุ่มใหม่ที่มากับเรือสำเภา 
กับการสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยอยุธยา                    วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พ่อค้าและทหารรับจ้างโปรตุเกสในสมัยอยุธยา                    สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ตุ๊กตาดินเผา                                วิไลรัตน์ ยังรอต
ด่านขนอน                                ศรัณย์ ทองปาน
เจดีย์ประธานวัดบางกะจะ เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาในอยุธยา            ประภัสสร์ ชูวิเชียร
มหาเจดีย์แห่งทุ่งภูเขาทอง                            ปริเชต ศุขปราการ
เจดีย์วัดแค: ความสัมพันธ์อยุธยา-ล้านนา                    รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
บันทึกเหตุการณ์ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง: 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                    นิตยา แก้วคัลนา
คนชายขอบของ “พื้นที่ประวัติศาสตร์” เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา            ขจรจบ กุสุมาวลี
ใบเสมาสลักภาพมหาภิเนษกรมณ์ที่วัดโนนศิลาอาสน์วราราม            อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
บั้งตะไล ความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านหนองบัว                ลักขณา จินดาวงษ์
วิเคราะห์วัน เดือน ปี ในจารึกฐานพระพุทธรูปจากวัดหัวเวียง ไชยา            ล้อม เพ็งแก้ว
รายงาน:
    ปัญหายังมีที่สนามหลวง                        ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
    เขาจันทร์งาม เพิงผาและภาพเขียน                    กฤช เหลือลมัย
    ว่าด้วยเรื่องคนอยู่ป่า                        นพวรรณ สิริเวชกุล
ก่อนหน้าสุดท้าย: 
บางระจัน                            นคร สำเภาทิพย์


A Hidden Beauty of Ayutthaya                        Srisakra Vallibhotama
The Glory that was Ayutthaya                        Srisakra Vallibhotama
The Migrations of the Junk People                        Walailak Songsiri
The Principle Chedi of Wat Bang Kacha: Architecture of Lanna in Ayutthaya    Phrapat Chuvichian
“The Golden Mountain” of Ayutthaya                    Parichet Sukprakan 
The Chedi of Wat Khea: Relations between the Kingdoms of Lanna and Ayutthaya  Rongrot Phiromnukul
A New Boundary Marker with “The Great Depature” Scene from Udon Thani    Arunsak Kingmanee