วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1


 

บทบรรณาธิการ
เรือนไม้พื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่                        วิชุลดา เตชรุ่งถวิล
มองภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านคุตีข้าวของชาวเชียงใหม่                สมปอง เพ็งจันทร์
เรือนปกาเกอะญอและความเชื่อบางประการ                    ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช
การค้นพบครั้งล่าสุดในจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่       คลอดีน ทรีโอโล,
ภาณุพงษ์ เลาหสม
ปูนปั้นวัดศรีสุทธาวาส: ผลงานสล่าพม่าจากเมืองร่างกุ้ง                วิไลรัตน์ ยังรอต
กริช ผู้หญิง และความตายในละครรำ                        ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ความเชื่อเรื่องพระเสฏฐีนวโกฎิ                        ธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์
ระบบการประปาในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา                    สุนิสา มั่นคง
พระวิหารวัดทองธรรมชาติ                            สุรชัย จงจิตงาม
สวดคฤหัสถ์-จำอวด                            ใหญ่ นภายน
จิตวิญญาณแบบไทยสมัยใหม่: ผลงานสถาปัตยกรรมแบบ Modernism 
ของพระพรหมพิจิตร                            สมชาติ จึงสิริอารักษ์
เมื่อวันวานที่ย่านถนนดินสอ                            ปราณี กล่ำส้ม
รายงาน:
    “คนนอก” ในบ้านตากลาง ความรักช้างของผู้หวังดี            กฤช เหลือลมัย
    บุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศในมุมมองพม่า                    มุกหอม วงษ์เทศ
ข้อมูลใหม่:
    การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านหนองจิก: 
แหล่งผลิตหัตถกรรมประเภทหินสมัยทวารวดี                 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ก่อนหน้าสุดท้าย:                
    สุโขทัย Returns                            นคร สำเภาทิพย์

 The Traditional Timber Houses of Chiang Mai            Wichulada Taycharungtawin
Wicker Rice Threshing Tool                    Sompong Pengchan
Pgazk’Nyau Houses and some Beliefs                Parisut Sarigawanit 
Recent Finding in the Mural Painting of Wat Pa Daet, Chiang Mai    Claudine Triolo
The Stucco at Wat Srisutawat, A Work of a Rangoon Craftsman    Wilairat Yongrot
Kris, Women amd Death in Thai Dance-Drama             Paritta Chalermpow Koanantakool
Wat Thong Thammachat                        Surachai Jongjitngam
The Modern Architectural Works of Phra Phrom Phichit        Somchart Jungsiri-arak