วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2


 

บทบรรณาธิการ
วัดกุฎีดาวหลังการบูรณะในปี พ.ศ. 2544: 
ปัญหา จินตภาพ และความถูกต้องทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม            สมชาติ จึงสิริอารักษ์
มุมมองทางโบราณคดีเกี่ยวกับกรณีถ้ำลิเจีย                    รัศมี ชูทรงเดช
เจดีย์สิงห์ล้อมวัดแม่นางปลื้ม: เงื่อนไข กับแนวคิดออกแบบบูรณะ            สันติ เล็กสุขุม
การจัดการด้านการสงวนรักษากลุ่มอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์เรือนชนบท: กรณีศึกษาจาก กาวาโคเอะ ซาวาระ และกาวาซากิ    ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
การจัดการมรดกวัฒนธรรมที่ชาโค แคเนียน นิวเม็กซิโก                สว่าง เลิศฤทธิ์ 
การเมืองของอดีตในโรม                            ไมเคิล เฮิร์ซเฟลต์
โบราณสถานในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่                    ไกรสิน อุ่นใจจินต์
เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทรบุรี-ปัตตานี ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙      ปริเชต ศุขปราการ
อดีตพุทธ: จิตรกรมสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง        ศิรินทร์ ใจเที่ยง
ปราสาทพนมกรอม                                วิไลรัตน์ ยังรอต
พิพิธภัณฑ์ชุมชนลาว บ้านปะอาว เมืองอุบล                    กฤช เหลือลมัย
สัญลักษณ์ที่ปรากฎในพิธีกรรมเลี้ยงผี งานปีบ้านเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์    วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ช่างสับลายที่ร้อยเอ็ด: ผู้สร้างสรรค์ความงามหลังความตาย            ลักขณา จินดาวงษ์
ตะกร้า                                    ลักขณา จินดาวงษ์
รายงาน:
    เมือง(สมัย)อู่ทอง ที่ถูกทำลาย                    มนัส โอภากุล
    ศรีจนาศะ: ข้อสันนิษฐานเก่า-ใหม่                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ข้อมูลใหม่:
    สิ่งแวดล้อมโบราณในสมัยอยุธยา: มุมมองของอดีตที่ถูกลืม        รัศมี ชูทรงเดช
ก่อนหน้าสุดท้าย:
ศัตรูแห่งชาติ                            นคร สำเภาทิพย์ 
Wat Kudi Dao: the “Restoration” of 2001                    Somchart Jungsiri-arak
The Singha-decorated Chedi of Wat Maenangpleum: A Proposed Conservation    Santi Leksukhum
Ancient Monument in the Historic City of Chiang Mai                Kraisin Unchaichin
Buddhas of the Past: Buddhist Art in Transition                Sirin Jaiteang
The Ghost Banquet Ceremony of Ban Khao Thong                Walailak Songsiri
“Paper Craftsman” of Roi Et: the Creators of After Life Beauty            Lakhana Jindawong