วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3


 

แดนนี้เคยมีอารยะ                                บทบรรณาธิการ
พระบรมธาตุวัดโพธิ์ทัยมณี เพชรบุรี                        ปราณี กล่ำส้ม
พระพุทธเจ้า: แบบอย่างของการปฏิบัติตนเพื่อพุทธภูมิ                วิไลรัตน์ ยังรอต
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร: กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตั้งเมืองนครศรีธรรมราช        นงคราญ สุขสม
เจดีย์บริวารประจำทิศทั้งแปด และพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ สุโขทัย        สันติ เล็กสุขุม
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมรูปสามเหลี่ยมของเจดีย์ล้านนามาจากไหน        จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา
เมียวดี: สังเขปประวัติศาสตร์และตำนานที่น่าสนใจชายแดนพม่า            สิทธิพร เนตรนิยม
ลำปาง: จากหัวเมืองประเทศราชสู่จังหวัดในภาคเหนือ                ปริเชต ศุขปราการ
จิตรกรรมจากพุกามของพม่า                            น. ณ ปากน้ำ
แหล่งเตาแม่น้ำน้อย                            สุนิสา มั่นคง
นกขมิ้นเหลืองอ่อน                                กรวิก กระเวนวัน
ปากคลองตลาดเมื่อกาลก่อน                            ปราณี กล่ำส้ม
ขูด-คั้น-กัน-กรอง                                ลักขณา จินดาวงษ์
รายงาน:
    12 เดือนของชาวนาภาคใต้                         นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
    ซับจำปา 2544 การปฏิบัติงานโบราณคดีและหลักฐานที่พบ        สว่าง เลิศฤทธิ์, 
ปรียานุช จุมพรม, 
อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ    
ข้อมูลใหม่:
    วัดปรางค์หลวงสมัยรัตนโกสินทร์                    นิภาภัทร พิลา
    ทุ่งเศรษฐี การขุดแต่งโบราณสถานทวารวดีชายทะเลชะอำ            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ก่อนหน้าสุดท้าย:
    บ้าน วัด รัฐ                            นคร สำเภาทิพย์ 

The Supreme Relic of Wat Phothaimani                    Pranee Glumsom
The Buddha of the Future                            Wilairat Yongrot
Wat Mahathat and the Rise of Nakhon Sri Thammarat            Nongkran Suksom 
The mahathat of Sukhothai                        Santi Leksukhum 
Pak Khlong Talat                                Pranee Glumsom