วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4


 

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชื่อที่ส่อถึงหายนะทางวัฒนธรรม        บทบรรณาธิการ
มหาภารตะในอารยธรรมเขมร และภาพสลักที่ระเบียงคดประสาทนครวัด        รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
การออกแบบศาสนสถานสกุลช่างทวารวดี เขมร และชุมชนภาคใต้/ไชยา ในประเทศไทย  อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
จารึกประวัติศาสตร์ของพระเจ้าศรีสวัสดิ์บนเขาพนมโฎนเปญ 
เมืองพนมเปญ และเขาพระราชทรัพย์ เมืองอุดงค์                ศานติ ภักดีคำ
ปราสาทแม่บุญตะวันตก                            วิไลรัตน์ ยังรอต
ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ “อนิมิสเจดีย์” จากจังหวัดยโสธร            อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
เหตุเกิดที่ปราสาทหิน                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ข้าวเก่าเสาไห้                                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
การอนุรักษ์ประติมากรรม เจดีย์สิงห์ล้อม วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    สุมาลี ศิริรัตน์
ความมหัศจรรย์ของเรื่องเล่า นิทาน และตำนาน                    วรณัย พงศาชลากร
จิตวิญญาณและพิธีกรรมของลัวะบ้านกอกน้อย                    ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช
ทวารบาลใหม่ที่วัดบางขนุน                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
กัมพูชา...ร็อค                                วิชชุ เวชชาชีวะ
จากรวง ร่วงสู่ถัง                                จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
จุ้ม: อำนาจของอักขระ                            สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
พนัสบดีมีตัวตนอย่างไร                            อุษา ง้วนเพียรภาค
ทำไมต้องไปดูโบราณสถานเขมร                        เทพมนตรี ลิมปพยอม

Mahabharata in Khmer Civilization and the Bas-reliefs in the Galleries of Angkor Wat    Rungroj Piromanukul
The Historic Inscriptions of King Sisowath                        Santi Pakdeekham
The West Mebon                                    Wilairat Yongrot
The Boundary Marker with Animisa Jetiya Scene from Yasothon            Arunsak Kingmanee
The Singha-decorated Chedi of Wat Maenangpleum                    Sumali Sirirat