วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2


 

รัฐกับการผูกชาดสมบัติวัฒนธรรม และความรู้ทางอดีตของสังคม        บทบรรณาธิการ    
บันทึกแม่น้ำปิงภาค 2 การสืบสวนทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ    ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
คัมภีร์ใบลานอายุ 500 ปีจากเวียงสร้อย                ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
เสียงร้องของคนเหนือเขื่อน                        สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
การสำรวจทางโบราณคดีเหนือเขื่อนภูมิพล ครั้งที่ 2/2502            กฤษณ์ อินทโกศัย
ปราสาทพนมดา-อาศรมมหาฤๅษี                    วิชชุ เวชชาชีวะ
บ้านพิพิธภัณธ์: บ้านและตำนานของสรรพสิ่ง                พลับพลึง หอมภักดี
วัดอ่างศิลา… วันเวลาที่พ้นผ่าน                    กมลศักดิ์ สรลักษณ์ลิขิต
ลัน ลอบ ไซ สุ่ม                            จุฑารัตน์  เหลืองสง่างาม
บรรณวิพากษ์ ภาพมุมกว้างของกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัชกาลที่ 4: การค้นพบใหม่    เอนก นาวิกมูล
รูปถ่ายลายเส้น                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
โบราณวัตถุศิลปะเขมร พบที่จังหวัดสุรินทร์                ปริญญา สนเล็ก
ความรู้เบื้องต้นจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี    สุรพล นาถะพินธุ
ไถ่บาป                                นคร สำเภาทิพย์ 

The Chronicle of the Ping River II : 
A Recent Survey on Art History and Geography             M.L. Surasavasti Suksavasti 
The Old Scriptures of Wiang Soy                    Phaitoon Dokbuakaew
A Cry from Upstream                        Suddan Wisudthiluck
The House of Museums: Where the Urban Legends Live On        Plubplung Hompakdee