วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3


 

เมื่อนึกถึงหมอสุด                            บทบรรณาธิการ
ความทรงจำแห่งสยาม                        กาลิเลโอ คีนิ
Return to Sender: สยามในความทรงจำ                ศรัณย์ ทองปาน
สยามกับตะวันตก:    กาลิเลโอ คีนิ                    หนึ่งฤดี โลหผล
กาลิเลโอ คีนี ณ บางกอก                        ฟาบิโอ เบนซิ 
เรื่องเล่าของชาวบางซื่อ                        ปราณี กล่ำส้ม
ตามรอยนครโกกโถลกที่ตาแก้ว                    วิชชุ เวชชาชีวะ
เกลือกสินเธาว์ซบเซาที่สุวรรณภูมิ                    ลักขณา จินดาวงษ์
ใบเสมาเรื่องศิพิชาดก: ร่องรอยพุทธศาสนามหายานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล
จับปลา(ด้วย)สองมือ                        จุฑารัตน์  เหลืองสง่างาม
บรรณวิพากษ์: หัตถกรรมไทย ความเป็นมา และการผลิตในปัจจุบัน        ปราณี กล่ำส้ม
ประวัติศาสตร์ ภาษา และ “เชื้อชาตินิยม” ในไทศึกษา            วิภาส ปรัชญาภรณ์,
พรรณราย โอสถาภิรัตน์
กินข้าวสลากเสาไห้: รื้อรากเหง้าจากเค้าเดิม (ฯ)                วิชญดา ทองแดง
กลองมโหระทึกที่บ้านหนองวัวดำ  จังหวัดราชบุรี                สุรินทร์ เหลือลมัย
ทับหลังรูปพระกฤษณะและช้างสามตัว: 
ปูนปั้นที่ทับซ้อนประดับปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี        ศักดิ์ชัย สายสิงห์
รูปถ่ายลายเส้น                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
โครงสร้างงานโบราณคดี                        นคร สำเภาทิพย์ 

Ricordi Del Siam                            Galileo Chini
Return to Sender                            Sran Tongpan
Galileo Chini: Siam and the West                    Neungreudee Lohapon
Galileo Chini In Bangkok                        Fabio Benzi 
The Story of Bang Sue                        Pranee Glumsom
The Tragedy og Homemade Salt in Roi Et province            Lakana Chindawong
 A Sema Stone of the Sibi Jakata : Traces of Mahayana Buddhism 
in the Upper Northeast Region                    Rungroj Pironanukul