วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3


สารบัญ

  ภาพวาด... เวียงกุมกาม-เวียงพิงค์ สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
  บทบรรณาธิการ... นครปฐม : เมืองประวัติศาสตร์ในอันตราย ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
  นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หัวแหวนแห่งล้านนา วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม  
  เวียงกุมกาม รอยต่อทางภูมิวัฒนธรรมระหว่างลำาพูนกับเชียงใหม่ ศรีศักร วัลลิโภดม
  ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาวงศ์ พลังศรัทธาปกาเกอะญอ สุดารา สุจฉายา
  ฟื้นราก...รักษาตัวตน “คนเชียงใหม่”  อภิญญา นนท์นาท
  บ้านมอญลุ่มน้ำาปิง ความเปลี่ยนแปลงและความเชื่อในพระนางจามเทว ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

ปกิณกะ

 
  ในรอบสามเดือน... กองบรรณาธิการ
  วิถีชน บนตำานาน... จามเทวีบูชา : การผลิตซ้ำาตำานานและการสร้างพิธีกรรมบวงสรวง วริศรา อนันตโท
  ชุมทางพิพิธภัณฑ์... 10 ปี พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนัง อภิญญา นนท์นาท
  เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก พรพิมล เจริญบุตร
  เรื่องเล่าจากท้องถิ่น... “โต๊ะกูแช” หมอช้างในโลกของคนมลายู งามพล จะปะกิยา และมะอีซอ โซะมะดะ
  รอบสำารับ... ลาบเมือง ลาบสามัคคี เมธินีย์ ชอุ่มผล
  แกะรอยวรรณกรรม... ตามรอยโคลงนิราศหริภุญชัย : บันทึกการแสวงบุญกับอุดมการณ์ทางสังคมของคนยุคสองนครา รศ. รังสรรค์ จันต๊ะ

บทความพิเศษ

 
  “ซายฟอง” ความคลาดเคลื่อนของมรดกประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
  จารึกผนังอุโบสถวัดสระบัว ล้อม เพ็งแก้ว

Content

 
  Trailing the Path of Klong Nirat Haripunchai: A Pilgrimage Travelogue and the Social Values in the Two Cities Era Assoc. Prof. Rangsan Chanta
  “Say Fong” The Deviation of Inherited Colonialism History Walailak Songsiri