วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4


 

เมื่อนึกถึงจิตร ภูมิศักดิ์                        บทบรรณาธิการ    
ทวารบาลลายรดน้ำ วิหารลายคำวัดพระสิงห์                สุรชัย จงจิตงาม
บันทึกเรื่องเรือนไทย                        ประจวบ หวายโป่ง
งานช่างกับการสืบสาน                        ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
พระบฏ: พุทธศิลป์บนผืนผ้า                        จารุณี อินเฉิดฉาย
ปาปราสาทที่สมโบร์ไพรกุก                        วิชชุ เวชชาชีวะ
วรรณกรรมอ้างอิงใน จารึกใหญ่แห่งนครวัด                ปีเตอร์ สกิลลิ่ง และศานติ ภักดีคำ
ถนนสายนี้ที่บางโพ                            ปราณี กล่ำส้ม
พิพิธภัณฑสถานในประเทศญี่ปุ่น                    กฤษฎา พิณศรี
ยกครูคาย หนังประโมทัย บ้านแต้                    ลักขณา จินดาวงษ์
พระพุทธบาทสองรอยในจิตรกรรมที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม            เชษฐ์ ติงสัญชลี
ข้อง กระชัง ที่ขังปลา                        จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย                ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง
ปอเลอเปรอ เรื่องเล่าปากะญอ                    นพวรรณ สิริเวชกุล
ข้าวของกับตัวตนของคนพื้นเมือง                    สุดแดน วิสุทธิลักษณ์,
พรรณราย โอสถาภิวัฒน์ 
สถูปศิลปะทวารวดีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต พระนคร            นิตยา กนกมงคล
รูปถ่ายลายเส้น                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                            ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
พิพิธภัณฑ์ผ้ากับจ่าทวี                        นคร สำเภาทิพย์ 

Door Guardians of Wihan Lai Kham, Wat Phra Singha        Surachai Jongjitngam 
Traditional Art: Something that Should Be Passed on            M.L. Surasavasti Suksavasti 
Phra Bot: the Buddhis Art on Banner                Jarunee Incherdchai
Reference Literatures in the Grand Inscription of Angkor        Peter Skiling and Santi Pakdeekham
On the Streets of Bang Pho                    Pranee Glumsom
Pramothai Shadow puppet in Roi Et                Lakana Jindawong 
The Buddha’s Footprints at Wat Ko Kaeo Suttharam            Chet Tingsanchali