วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1


 

ลุ่มน้ำเจ้าพระยากับตะเข้
ข้อคิดเห็นใหม่เกี่ยวกับศาสนาของพระเจ้าสูรยวรรมันที่ 1                รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
มัณฑละเชิงเขาหลวง : หนึ่งในฐานเศรษฐกิจของรัฐตามพรลิงค์            ปรีชา นุ่นสุข
การอ้างสิทธิธรรมทางการเมืองของกษัตริย์ล้านนาสมัยราชวงศ์มังรายตอนต้น        บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์
สัญลักษณ์จักรวาลในพระราชพิธีสมัยพระเจ้าปราสาททอง            ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
คุยเฟื่องเรื่องลึงค์                                 นงคราญ สุขสม
เกาะแกร์ : นครหลวงนอกคอก                        วิชชุ เวชชาชีวะ
ลวดลายบางแบบบนใบเสมาที่วัดค้างคาวจังหวัดนนทบุรี                ประภัสสร์ ชูวิเชียร
บางกระบือ ถิ่นนี้มีอดีต                            ปราณี กล่ำส้ม
หลายมุมมองพิพิธภัณฑ์ในเยอรมนี                        สุรศักดิ์ คงควร
เพลงมหาฤกษ์ มหาชัย                            ใหญ่ นภายน
เชิงกราน ก้อนเส้า เตาอั้งโล่                            จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
เขมรเผชิญหน้ากับวัฒนธรรม                        ศานติ ภักดีคำ
มีอะไรที่ฝาปะกน ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม                 สุรชัย จงจิตงาม
ร่วมด้วยช่วยกันฝัน : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของบ้านเรา                อินทิรา ฉลาดปรุ
นครวัด : ความหมายและสัญลักษณ์                        ธารารัตน์ เจริญสนธิชัย
การปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง:
 ตัวอย่างการบอกความจริงครึ่งเดียวของพระราชพงศาวดาร          รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
รูปถ่ายลายเส้น                                 ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม                             นคร สำเภาทิพย์


New Ideas regarding the religion of Duryaverman I                    Rungroj Phiromanukul
Mandala of Khao Luang : one in the economic base of the state of Tambralinga    Preecha Noonsuk
The Claim of Political Right of Lanna Kings in the Mangrai Dynasty         Boonwannee Wiriyachaiwong
Some designs on Boundary Stones at Wat Khang Khao, Nonthaburi        Prapat Chuwichian
Bang Grabue: a Place with a Past                     Pranee Glumsom