วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2


 

ฝรั่งเป็นเหตุ
วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้                            ศรีศักร วัลลิโภดม
การฝังศพครั้งที่สองที่ทุ่งกุลาร้องไห้                        วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พิธีกรรมการฝังศพของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ จากหลักฐานทางโบราณคดี        สุกัญญา เบาเนิด
ฅนทุ่งกุลา                                เดช ภูสองชั้น
ทุ่งกุลาวันนี้                                ปราณี กล่ำส้ม
พันธุ์ไทบ้าน รากเหง้าชาวทุ่งกุลา                        จิตติมา ผลเสวก
ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย             สว่าง เลิศฤทธิ์
พระวิษณุแบบทรงถือสังข์เหนือพระโสณี : การค้นพบใหม่                ปรีชา นุ่นสุข,
 วัณณสาส์น นุ่นสุข
Hamburger Bahnhof หอศิลป์แห่งปัจจุบัน กรุงเบอร์ลิน                ถนอม ชาภักดี
สาระทางประวัติศาสตร์ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง                 นงคราญ สุขสม
ฝนสั่งฟ้า                                    รังสิต จงฌานสิทโธ
เมื่อมือถือสาก                                จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
ตามไปเที่ยวเขมร (เห็นแต่ไทย)                        ศรัณย์ ทองปาน
ช่วยชีวิตเจ้าชายที                                ทิพวรรณ มั่งมี
สายตรงจากเมืองพระนคร                            วิชชุ เวชชาชีวะ
บ้านพักแรมในชนบทสเปน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตะวันตก            นิตยา กนกมงคล
ลายกรอบล้อมสามเหลี่ยมสี่รูป                        สันติ เล็กสุขุม
รูปถ่ายลายเส้น                                 ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
น้ำผึ้งหยดเดียว                                นคร สำเภาทิพย์

Thung Kula Ranghai Culture                        Srisakra Vallibhotama
The Practice of Secondary Burial in Southeast Asia                Walailack Songsiri
Burial Ceremonies in Thung Kula Ronghai                    Sukanya Baonert
The Discovery of a New Vishnu Image in Southeast Asia            Preecha noonsuk