วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3


 

สงกรานต์ม็อบ สงกรานต์มั่ว สงกรานต์ถ่อย
งีเงาคำ กับตัวตนของไทอาหม                        ดำรงพล อินทร์จันทร์
ไทเหนือเมืองสิง                                วิชญดา ทองแดง
สืบทอดภาษา บทเพลง จ้าตไต กระบวนการสร้างชาติไทใหญ่ในชุมชนจินตนาการ     วันดี สันติวุฒิเมธี
มิติวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนาของชาวกะเหรี่ยงราชบุรี                สุรินทร์ เหลือลมัย
สงกรานต์เชียงรุ่ง 2002                             รณี เลิศเลื่อมใส
ชอง: ฟื้นความหลัง แลไปข้างหน้า                        อิสระ ชูศรี
สายรกญัฮกุ้ร ในวิถีอลหม่านของโลกไร้พรมแดน                    จิตติมา ผลเสวก
ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้ว                    วลัยลักษณ์ ทรงศิริ,รุจิรา เชาว์ธรรม, 
และ สมปอง บุญเติร
คำปุน ศรีใส ทองเนื้อแท้แห่งเมืองอุบล                         อรชร เอกภาพสากล
เทศบาลนครปารีสกับงานพิพิธภัณฑสถาน                     ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
พุทธปฏิมา                                สุรชัย จงจิตงาม
ศรีย่าน... บ้านพายัพ                            ปราณี กล่ำส้ม
ความหลังครั้งอดีตของข้าพเจ้า                        ประจวบ หวายโป่ง
The Politics of Ruins and the Business of Nostalgia                สว่าง เลิศฤทธิ์
กระจ่า-จวัก-กระบวย                            จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
วิกฤตการณ์สิมอีสาน                            ลักขณา จินดาวงษ์
จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส                         ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ
เรื่องเล่า ตำนาน และสุสานที่บ้านพระปืด                    ประสิทธิ์ ไชยชมพู
ลิเกพื้นบ้านสุรินทร์ : ตำนานที่กำลังเลือนหาย                     ไชยา วรรณศรี
รูปถ่ายลายเส้น                                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
จดหมายจากผู้อ่าน 
ครูเสด                                    นคร สำเภาทิพย์

Ngi Ngao Kham and the Ethnic Revival of the Tai Ahom            Damrongphon Inchan
Thi Nüa in Muang Sing                            Wityada Thongdaeng
Toward the Imagined Nation: the Shan’s Cultural Struggle on the Borderline    Wandee Suntivutimetee
Chong: Looking Back, Looking into the Future                 Isara Choosri
A Tale of Two Cities: from Payap to Srityan                Pranee Glumsom