วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4


 

แสนเสียดายเขาพระพุทธบาท
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน : การศึกษาครั้งล่าสุด                 จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา
วิวัฒนาการและประติมานวิทยา จิตรกรรมโลกสัณฐานเบื้องหลังพระประธาน            รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
มายาภาพสี่ทศวรรษ : จิตรกรรมพระราชพิธีเดือนเก้า ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม    ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม : จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3         สันติ เล็กสุขุม
จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม : พงศาวดารบนโครงภาพพุทธประวัติ            วิไลรัตน์ ยังรอต
เก็บตกจากจิตรกรรมร่วมสมัย                            ปราณี กล่ำส้ม
เครื่องจักสานสองฝั่งโขง                                สมปอง เพ็งจันทร์
ใบเสมาสลักภาพเล่าเรื่องมหานารทกัสสปชาดก จากบ้านหนองห้าง จังหวัดกาฬสินธุ์        อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
The Man from Cernavoda วิพากษ์ตะวันตกหรือวิตก(จริต) ของตะวันออก?            สายัณห์ แดงกลม
การะเกดเวียดนาม                                    กรวิก กระเวนวัน
ศูนย์บริการข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง                         นงคราญ สุขสม
หินรีดผ้า                                        จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
ตึกดิน อาคารพาณิชย์ยุคแรกในร้อยเอ็ด                        ธีรพงษ์ จตุรพานิชย์
รีสอร์ทหนองบัวราย ในนามของ “ศูนย์อบรมและสัมมนาฯ” ที่พนมรุ้ง             กฤช เหลือลมัย
ผัวฝรั่งที่บ้านสำโรง                                    กฤช เหลือลมัย
การศึกษามหากาพย์รามายณะในประเทศจีน                         จรัสศรี จิรภาส
ลออง นิลพฤกษ์ ช่างมุกเมืองเก่า                            อรชร เอกภาพสากล
ความคืบหน้าของการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว                สุรพล นาถะพินธุ
ภาพสลักหินเรื่องห้องสิน ในซุ้มประตูจีน วัดพระเชตุพนฯ                     ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ
เงินเปีย                                        ล้อม เพ็งแก้ว
หลักฐานโบราณที่บ้านนาเก็น                         ว่าที่ ร.อ.ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์
พระเจ้าหย่อนตีน                                    ศักดิ์ชัย สายสิงห์
รูปถ่ายลายเส้น                                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เรื่องเก่าเล่าสู่                                    กองบรรณาธิการ
ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์                                    นคร สำเภาทิพย์

Mural Paintings of Wat Phumin in Nan: a Recent Study                Jirasak Dejwongya
The Evolution and Meaning of the Mural Paintings behind the Principal Buddha Image     Rungroj Piromanukul
Four Decades of the Delusion: The Mural Painting of Royal Ceremony in
 9th Lunar Month at Wat Ratchapradit                Chatbongkot  Sriwattanasan
The World Conqueror as the World Renouncer: King Naresuan the Great’s Life 
in the Mural Paintings of Wat Suwandararam                Wilairat Yongrot
Mahanaradakassapa Jataka on a Sema from Kuchinarai, Kalasin            Arunsak Kingmani