วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1


 

เหลียวหลังเมืองโบราณสามสิบปี                        ศรีศักร วัลลิโภดม
สามทศวรรษวารสารเมืองโบราณ                        กองบรรณาธิการ
วันวาน เมืองโบราณ กับอาจารย์ยูร                        กองบรรณาธิการ
หมายเหตุเมืองโบราณ                            กองบรรณาธิการ
30 ปีเมืองไทย ในสายตาเมืองโบราณ
คลาสสิค                                    น. ณ ปากน้ำ
“ดิจิตอล” กับการอนุรักษ์ภาพเก่า                        วิชญดา  ทองแดง
ข้อมูลใหม่จากเมืองบัว                            กฤช เหลือลมัย
พัฒนาการก่อนสุโขทัย                            กฤช เหลือลมัย
ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง กับแบบแผนของเมืองในดินแดนล้านนา            สุรพล ดำริห์กุล
มหิษมรรทินี : เทพีแห่งมัณฑละเชิงเขาหลวง                    ปรีชา นุ่นสุข
คำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง จากพิธีกรรมสู่วรรณกรรมคำสอน             ม.ล. คำยวง วราสิทธิชัย
ยมกปาฏิหาริย์ที่วัดราชบูรณะ                         รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ประภามณฑลรอบพระวรกายในงานปูนปั้นวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ        อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิช
ฉากทำคลอดในจิตรกรรมวัดโพธิ์                        สันติ เล็กสุขุม
พระพิมพ์ในประเทศไทย                             กฤษฎา พิณศรี
บางแง่มุมเกี่ยวกับ “ข้าว”                             แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
บายศรีในพิธีกรรม                                สันธนะ ประสงค์สุข
ชุมชนพิพิธภัณฑ์
เสื้อเก๊าะ มรดกการแต่งกายของชาวญัฮกุร                    อินทิรา ฉลาดปรุ
ผ้าก๋องสุพรรณบุรี                                มยุรี ถาวรพัฒน์
อาญาวัด                                    ใหญ่ นภายน
รำลึกราชวัตร                                ปราณี กล่ำส้ม
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
รูปถ่ายลายเส้น                                กองบรรณาธิการ
วัดเอก บาเสท และบานอน สามปราสาทคู่เมืองพระตะบอง            วิชชุ เวชชาชีวะ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ชีวิตและผลงาน                         อรชร เอกภาพสากล
สาบานอดเหล้าที่ “วัดตระเปียงเตีย”                        ประสิทธิ์ ไชยชมพู
ปัญหาการอนุรักษ์วัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่                    ไกรสินต์ อุ่นใจจินต์
ในแผง-นอกแผง
บรรณวิพากษ์ : กลองมโหระทึกในประเทศไทย                    สว่าง เลิศฤทธิ์
ในรอบสามเดือน
น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง                            นคร สำเภาทิพย์
ยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ฯ                            ทองแถม นาถจำนง
เค็มคั่งมาตุคาม                                มงคล เปลี่ยนบางช้าง
สรณบุคคล                                กฤช เหลือลมัย

Looking Back at 30 years of Muang Boran Journal                Srisakra Vallibhotama
Digital Technology and Old Photographs                    Wityada Thongdaeng
The City Field (Khuang Muang), the Temple at the Head of the Field (Wat Hua Khuang)
 and the City Pattern of Lanna                    Suraphol Damrikul
Mahishamardini of Khao Luang Mandala: A New Discovery            Preecha Noonsuk
Votive Tablets with a Scene from the Miracle of the Mango Tree        Rungroj Thamrungreung
The Halo Designs in the Stucco Images at Wat Mahathat 
and wat Ratchaburana, Ayutthaya                    Achirat Chaiyapotpanit
Votive Tablets in Thailand                            Krissada Pinsri
Remembering Ratchawat                            Pranee Glumsom