วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2


 

จากอัตตาถึงอาตมัน : คนกับจักรวาลในสังคมไทย                ศรีศักร วัลลิโภดม
ตาควาย ปราสาทร้างกลางความคลุมเครือ                    ศรัณย์ ทองปาน
เบ็งเมเลีย มหาปราสาทร้างกลางป่ารก                        วิชชุ เวชชาชีวะ
โบราณคดีในกัมพูชา : รายงานความก้าวหน้า                    สว่าง เลิศฤทธิ์
สินเทา                                    น. ณ ปากน้ำ
ตามรอยถนนชัยวรมันที่ 7 ด้วย GIS และ Remote Sensing            พันเอกสุรัตน์ เลิศล้ำ
ทฤษฏีใหม่ ว่าด้วย “ไท” ศึกษา                         วิชญดา ทองแดง
ฉันท์ : คำประพันธ์ที่เขมรถูกลืม                         ศานติ ภักดีคำ
คติการบูชาเจดีย์ด้วยดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง                     วรรณสิรี นุ่นสุข
โบราณสถานบนพื้นที่สูงในแม่ฮ่องสอน                        เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์
ลาว : กลุ่มชาติพันธุ์ที่คลุมเครือ                        วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ความเชื่อเรื่องการสร้างบ้านล้านนา                        ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัตนจงกรมเจดีย์ ที่พุทธคยา                 เชษฐ์ ติงสัญชลี
ความสมจริงแนวจีนที่วัดราชโอรสฯ                        สันติ เล็กสุขุม 
พระพิมพ์ดินเผาพบที่บ้านศาลา จังหวัดสุรินทร์                    กฤษฎา พิณศรี
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : เตารีดถ่าน                    กฤช เหลือลมัย
ชุมชนพิพิธภัณฑ์                                กองบรรณาธิการ
ยายวุ่น ศรีเดช แม่เฒ่าทอผ้าแห่งบ้านเนินขาม                    อรชร เอกภาพสากล
ลัดเลาะคลองสามเสน                            ปราณี กล่ำส้ม
ท่องตะโกลา ทัศนา (เทวรูป) พระนารายณ์                     อรวรรณ แผ้วชมพู
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
รูปถ่ายลายเส้น                                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ประตูช้างเผือกเมืองเชียงใหม่ : การขุดตรวจครั้งล่าสุด                 ไกรสิน อุ่นใจจินต์
น้ำแช่งสายาน บ้านสลักได                            ประสิทธิ์ ไชยชมพู
ประเพณีถวายฉัตร (ส่งทะเดิ่ง) ของกะเหรี่ยงโพล่งราชบุรี                สุรินทร์ เหลือลมัย
พระมาลัยในฮูปแต้ม จังหวัดร้อยเอ็ด                        ลักขณา จินดาวงษ์
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
บรรณวิพากษ์ พลังการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย                 สายัณห์ แดงกลม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
ฉันคือใคร                                 จิตติมา ผลเสวก
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต                                นคร สำเภาทิพย์
เกาะที่หายไป                                 สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
รูเปีย โปรตุเกส                                ล้อม เพ็งแก้ว
ตาเมือน ตาควาย ฯลฯ กับการเปลี่ยนไปของ “ชายขอบ”                 กฤช เหลือลมัย

The Sanctuary of Ta Khwai: A New Discovery in the Phanom Dongrek     Sran Tongpan
Archaeological Sites in the Valleys of Mae Hong Son            Cherdsak Trirayapiwat
Lao in Thailand: the Indistinct Ethnic Group                    Walailak Songsiri
Samsen: Legend of the Floating Buddha                    Pranee Glumsom