วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3


 

อันเนื่องมาจากภาษาและจารึก                         ศรีศักร วัลลิโภดม
อโรคยาศาลวันวาน                            กองบรรณาธิการ
อโรคยศาล ความรู้ทั่วไปและข้อสังเกตเบื้องต้น                    รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
อายุรเวทในอโรคยาศาล                            กฤช เหลือลมัย
ภูมิที่ตั้งอโรคยศาล : ความสัมพันธ์กับบริบททางการเมือง                ธาดา สุทธิธรรม
อโรคยาศาลในอีสาน                            กฤช เหลือลมัย
๓๐ อโรคยศาล : โรงพยาบาลขอมในมุมมองของชาวบ้าน                วิชญดา ทองแดง, ศรัณย์ ทองปาน
กนกและกระจังในลายไทย                             น. ณ ปากน้ำ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามก๊ก ณ เก๋งจีน ในสวนมิสสกวัน วัดพระเชตุพนฯ         ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ
กำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา ก่อนรัชกาลพระมหาจักรพรรดิ                ประภัสสร์ ชูวิเชียร
จิตรกรรมภาพสุริยุปราคาที่กรุงเก่า                        ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์พุนเทลละที่เมืองโอรชา                เชษฐ์ ติงสัญชลี
จิตรกรรมฝาผนังของวัดฝั่งธนบุรี : วัดบางยี่ขัน                    สันติ เล็กสุขุม
พระพิมพ์ภาพพุทธประวัติ ตอนแสดงมหาปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี            กฤษฎา พิณศรี
ชุมชนพิพิธภัณฑ์                                กองบรรณาธิการ
ไหว้พระขอพรสามพระนอนแห่งเมืองอ่างทองและสิงห์บุรี                ปราณี กล่ำส้ม
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
รูปถ่ายลายเส้น                                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
บันทึกดวงอาทิตย์ที่พนมรุ้ง Unseen in Thailand                นงคราญ สุขสม
เหรียญเงินทวารวดีมีจารึก ค้นพบใหม่ที่นครปฐม                 เด่นดาว ศิลปานนนท์
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
บรรณวิพากษ์:  อยุธยา Discovering AYUTTHAYA                สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ในรอบสามเดือน                                 กองบรรณาธิการ
ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. กับมุมมองใหม่ต่อคนไร้บ้าน                    บุญเลิศ วิเศษปรีชา
นะห์ฎอตุลสูบาน                                นคร สำเภาทิพย์
สุรินทร์ ภู่ขจร (2493-2547) นักโบราณคดีอินเตอร์ของไทยและอื่นๆ อีกมากมาย    สว่าง เลิศฤทธิ์
อโรคยาศาล : สถานแห่งเขาทั้งหลาย                        กฤช เหลือลมัย

Arogayasala: the Hospitals of Jayavarman VII                Rongroj Phiromanukul
Jayavarman’s Arogayasala in the Context of Urban Planning            Tada Suttitham
The Old Stockade Of Ayutthaya: Evidence in Stucco Images At Wat Lai, Lopburi  Praphat Chuwichien
Votive Tablets with Scenes from the Great Miracle of Sravasti        Krisada Pinsi