วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 30 ฉบับที่ 4


 

ลอยกระทง : จากประเพณีหลวงสู่ประเพณีราษฎร์ แล้วพินาศด้วยการท่องเที่ยว    ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ 
คนแปลกหน้าที่บ้านเกิด                            จิตติมา ผลเสวก
ข้าวไทย-ครัวไทย-ครัวโลก                            นคร สำเภาทิพย์
เขายักษ์ : แหล่งภาพสลักพระศิวะกลางป่าตาพระยา                ศรัณย์ ทองปาน
สด๊กก๊อกธม :  ปราสาทหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก                ศรัณย์ ทองปาน
ตลาดและย่านการค้าในจันทบุรี                        ปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
ปราสาทผึ้งในอรัญฯ สีสันแห่งศรัทธา                         วิชญดา ทองแดง
ชุมชนชาวญ้อในอรัญประเทศ                        ศิริกมล สายสร้อย
ยุทธนาวีครั้งที่ ๒ ที่เกาะช้าง                            แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
สำรวจฝั่งตะวันอก พบตู้ชุดจีนบุญรอดสร้าง                    สนั่น รัตนะ
ลายค้างคาว ดาวเพดาน                             น. ณ ปากน้ำ
การอนุรักษ์โบราณวัตถุ ณ แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี                ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ
เจดีย์ยอดทรงดอกบัวตูมกับเจดีย์บริวาร                    ศักดิ์ชัย สายสิงห์
กุตุบมินาร์ กับความสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์อินเดีย            เชษฐ์ ติงสัญชลี
สัมพันธภาพระหว่างพม่ากับล้านนาในอดีต                    ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
จิตรกรรม : ว่าด้วยความหมายคำว่า จิตรกรรม                    สุรชัย จงจิตงาม
วรรณกรรมกับจิตรกรรม                            สันติ เล็กสุขุม
พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา                            กฤษฎา พิณศรี
กว่าจะถึงวันนี้ของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์                    ปราณี กล่ำส้ม
ชุมชนพิพิธภัณฑ์                                กองบรรณาธิการ
เผาถ่าน-ตีผึ้ง                                ประจวบ หวายโป่ง
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
รูปถ่ายลายเส้น                                ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
เยือนกำปงจาม เยี่ยมสามกลุ่มปราสาท                     วิชชุ เวชชาชีวะ
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่ :  ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจากประเพณีสู่สยามใหม่    ธนาวิ โชติประดิษฐ
ปราสาทผึ้ง : นัยแห่งการสร้างและทำลาย                    กฤช เหลือลมัย

Carving of Lord Shiva in Ta Phraya Jungle: A Report                Sran Tongpan
The Old Markets of Chantaburi                            Pratthana Sriwisansak
More Gilded Cabinets of the Set of Jin Bundod Discovered along the Eastern Seashore Sanan Rattana
Lotus bud-shaped Stupa with Subordinate Stupa: Plan And Development        Sakchai Saising
Bodhgaya-Style Amulets                                 Kritsada Pinsri
The Nong Yai (the Great Shadow Puppet) of Wat Sawang Arom: Past to Present    Pranee Glumsom