วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 41 ฉบับที่ 2


สารบัญ

  ภาพวาด... ภูพนมรุ้ง ภูพระอังคาร และภูปลายบัด  สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
  บทบรรณาธิการ... อีสานที่ข้าพเจ้ารู้จัก : ดงพญาเย็น ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
  เมืองพนมรุ้ง วิยะดา ทองมิตร
  ข้อสังเกตเบื้องต้น : กลุ่มนครานอกกัมพุเทศะยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรื่องประจำเล่ม  
  เมืองฝ้าย นครรัฐในมูลเทศะ ศรีศักร วัลลิโภดม
  บันทึกภาคสนาม...ถ้ำาเป็ดทอง ถ้ำาวัวแดง ถึงจิตรเสน-มเหนทรวรมัน เมธินีย์ ชอุ่มผล และเกสรบัว อุบลสรรค์
  ชีวิต “คนบ้านฝ้าย” บนพื้นที่เมืองโบราณ อภิญญา นนท์นาท
  “บุรีรัมย์ยูไนเต็ด” โมเดลการสร้างเมืองใหม ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

ปกิณกะ

 
  ในรอบสามเดือน... กองบรรณาธิการ
  ภาพจำาของสังคม... ย้อนหลังย่านเก่าเมืองบุรีรัมย์ในอ้อมกอดของละลม วิวัฒน์ โรจนาวรรณ
  วิถีชน บนตำานาน... นางอินทปัตถา-กุลวงศ์กับนางอรพิม-พระปาจิต ตำานานของชนผู้สร้างปราสาทหิน   ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
  ชุมทางพิพิธภัณฑ์... พิพิธภัณฑ์เมืองฝ้ายจากสำานึกรักบ้านรักถิ่น เมธินีย์ ชอุ่มผล
  เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ตรอกพระยาเพชรในชุมชนป้อมมหากาฬ พรพิมล เจริญบุตร
  เรื่องเล่าชาวกรุง... น้ำาอบนางลอย น้ำาปรุงเจ้าคุณ คู่เคียงเทศกาลสงกรานต์ สุดารา สุจฉายา
  รอบสำรับ... อาหารถิ่นประโคนชัย   ประยงค์ วงศ์ประโคน
  แกะรอยวรรณกรรม... “สร้อยแสงจันทร์” ปราสาทหิน นกจากนิทานและหมู่บ้านชาวกูย   ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก

บทความพิเศษ

 
  เล่าเรื่องแม่ซื้อ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
  วัดกุฎิ...มีเรื่องราวในกองอิฐ อชิรวิชญ์ อันธพันธ์

Content

 
  Muang Fai : A city-state in Mula-thesa Srisakra Vallibhotama
  Nam Ob Nang Loi and Nam Prung Chao Khun Standing side-by-side with Songkran Festival Sudara Suchaxaya
  A Tale of Mae Sue Nipatporn Pengkhaw