วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2


 

ศิราภรณ์และเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะ        
เห็นแต่ของไม่เห็นคน                                ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                    กองบรรณาธิการ
การค้นหา Homo Erectus ในประเทศไทย                        กฤช เหลือลมัย
หม้อกระดูกผีที่โนนป่าช้าเก่า                                กฤช เหลือลมัย
หลวงปู่ด่านขุนทด                                    นคร สำเภาทิพย์
ศิลปะการแสดงสด : การสื่อสารของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ                นพวรรณ สิริเวชกุล
ล่องแพซุง                                    ประจวบ หวายโป่ง
ตำนานแห่งนาม “บ้านปราสาท”                            สังวาล รักกลาง
เรื่องเล่าจากพ่อค้าวัวต่าง                                อภิวันท์ อดุลยพิเชฏฐ์
ประวัติตำบลบ้านนา ก่อนมีทะเลสาบแม่ปิง                        ปราโมช มาลาทอง
เจ้าพ่อกวนและพระธาตุศรีสองรัก การลดทอนความศักดิ์สิทธิ์โดยทุนนิยมและรัฐ         เอกรินทร์ พึ่งประชา
ปฏิกิริยาทรายเดือด : หลักฐานการเกิดแผ่นดินไหวในอดีต ที่วัดชมชื่น ศรีสัชนาลัย        วันวิสาข์ ธรรมานนท์
เทวาลัยวัฏฏุวันโกวิลที่กาลุคุมาลัย                            เชษฐ์ ติงสัญชลี
วัดขุนเมืองใจ                                    สันติ เล็กสุขุม
วัดราชบูรณะ : จิตรกรรมเก่าแก่กับร่องรอยที่ถูกทำลาย                    สันติ เล็กสุขุม
พระพิมพ์ภาพอัษฎามหาโพธิสัตว์                            กฤษฎา พิณศรี
จากพาหุรัดถึงตลาดมิ่งเมือง                                ปราณี กล่ำส้ม
ชุมชนพิพิธภัณฑ์                                    กองบรรณาธิการ
กินอยู่อย่างชาวกรุงเมื่อ 70 ปีก่อน                            ใหญ่ นภายน
เรื่องเก่าเล่าสู่                                    กองบรรณาธิการ
รูปถ่ายลายเส้น                                    ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
ซานไห่กวาน-ด่านภูเขาทะเล กับการรุกรานนครหลวงปักกิ่ง                 ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ
กบาลสเปียน-ในวันไร้เศียรพระนารายณ์                        ศรัณย์ ทองปาน
ในแผง-นอกแผง                                    กองบรรณาธิการ
ครอบครองด้วยความรู้                                กฤช เหลือลมัย

Choapho Kuan and Phrathat Si Song Rak: The Desecration by Capitalism and the State                                                Ekkarin Phungpracha
Liquefaction: Evidence of the Earth-quakes in the Past at Wat Chom chun, Sukhothai    
Wanwisaka Thammanondha
Eight Bodhisattvas Votive Tablet                        Krisada Pinsri
Ming Muang: The Rise and Fall of a Bangkok Market                Pranee Glumsom