วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4


 

ยายจูงหลาน หลักฐานใหม่ของ “ทวารวดี” ในเมืองเพชร                    ศรัณย์ ทองปาน
รู้จักเวียดนาม จากประวัติศาสตร์สองข้างทาง                        ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                     กองบรรณาธิการ
การศึกษาด้านอุทกวิทยากับตำแหน่งที่ตั้งเมืองเขมรโบราณ                ธนิก เลิศชาญฤทธ์
ความเป็นอื่นต่อความรื่นรมย์ในความเจ็บปวดของคนอื่น                    วิภาส ปรัชญาภรณ์
สบู่ดำ : พืชดีเซล                                    นคร สำเภาทิพย์
โรงหนังกระจกเงา                                    ปรีชา วรเศรษฐสิน
ตำนานจอมบึง                                    สุรินทร์ เหลือลมัย
ปิดตำนานเหมืองแร่ที่สวนผึ้ง                                สุรินทร์ เหลือลมัย
สองทศวรรษ การอนุรักษ์โบราณสถาน : 
จากอารมณ์และศรัทธา สู่ความเป็นมรดกร่วมของมนุษยชาติ            สมชาติ จึงสิริอารักษ์
สินเทากับมิติลวงตา : ใกล้-ไกล                            สันติ เล็กสุขุม
พระลีลาถ้ำหีบ สุโขทัย                                กฤษฎา พิณศรี
กุลา : ชนกลุ่ม (ที่เหลือ) น้อยในร้อยเอ็ด                        ลักขณา จินดาวงษ์
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ในพิพิธภัณฑ์                        วิชญดา ทองแดง
พิพิธภัณฑสถาน เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                     ศรัณย์ ทองปาน
พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง                                 ศรัณย์ ทองปาน
ดู “ทวารวดี” ดูที่พิพิธภัณฑ์อู่ทอง                            กฤช เหลือลมัย
คติความเชื่อ ข้อห้าม และคุณไสย                            ประจวบ หวายโป่ง
เรื่องเก่าเล่าสู่                                    กองบรรณาธิการ
จอมบึงจากเขาจอมพล
เสาวังหน้า (ที่เคยมี) ที่บางระมาด                            ศรัณย์ ทองปาน
ศิลปกรรมที่เมืองตักษิลา                                เชษฐ์ ติงสัญชลี
ในแผง-นอกแผง                                    กองบรรณาธิการ

วัดในทักษาเมือง ทักษาเมืองและวัดในทักษาเมืองเชียงใหม่มีจริง : 
บทพิสูจน์ความจริงโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์                 ไกรสิน อุ่นใจจินต์
ศิลปกรรมโบราณในจิตรกรรมของปรีชา เถาทอง                     สันติ เล็กสุขุม
บ่อพันขัน : ความสำคัญต่อวัฒนธรรมทุ่งกุลา                       พระปลัดอำพร กุสลจิตโต
คำเตือนจากบุรพกาล                                กฤช เหลือลมัย

The legend of Chom Bung                            Surin Lualamai
The Boom and Bust of Suan Phung’s Tin Mines                    Surin Lualamai
From Emotion and Faith to the Common Heritage of Mankind: Architectural Conservation Concepts from the 18th Century to the End of the 20th Century                    Somchart Chungsiri-arak
The Walking Buddha of Wat Tham Hip, Sukhothai                    Krisada Pinsri