วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1


 

เกาะแกร์ : นครามหาศิวลึงค์                            ประเวช ตันตราภิรมย์
ประวัติศาสตร์ถิ่น-ประวัติศาสตร์ชาติ                        ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
จดหมายเหตุ “สึนามิ” อันดามัน                        ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
รูปแบบและความหมายของตราประทับเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี            อนันต์ กลิ่นโพธิ์กลับ
“วิถีแม่น้ำ วิถีป่า ของปกากญอ” งานวิจัยแห่งลุ่มน้ำสาละวิน            วิระยุทธ นิยมชาติ
เที่ยวด้วยกัน ปันด้วยใจ สู่ชาวบ้านบุ                        สุดารา สุจฉายา
พิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม                         ยุกติ มุกดาวิจิตร
ราชาศัพท์ : ถ้อยคำแห่งศาสนาและการปกครอง                    จริยา สมประสงค์
เจดีย์สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร                            นคร สำเภาทิพย์
“พร” ของพระนครในสมัยรัชกาลที่ 5                        กัณฐิกา ศรีอุดม
การมาถึงของคณะอุปรากรจีนบนจิตรกรรมฝาผนัง                มาลินี คัมภีรญาณนนท์
พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย แปลมาจากไหน                    ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ
ธรรมจักรในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
บ้านพระยาวิชิตสงคราม ภูเก็ต : การศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี         ร.อ.บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
สวรรค์วิมาน / ปราสาทราชวัง                        สันติ เล็กสุขม
เบญจภาคีเนื้อชินในดวงตราไปรษณียากร                    กฤษฎา พิณศรี
ผีไซ : มรดกสงกรานต์พื้นบ้าน                        แสนประเสริฐ ปานเนียม
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หนองบัวโคก                         วิวัฒน์ โรจนาวรรณ
พิพิธภัณฑ์เมืองเซี่ยงไฮ้                            ศรัณย์ ทองปาน
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขาดอยปุย                        วิชญดา ทองแดง
คำให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า                        แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
พระโสณะ-อุตระ ขึ้นบกที่ฝั่งทะเลอันดามัน
เก่าไป-ใหม่มา
วังเก่าที่ถนนบำรุงเมือง                            ศรัณย์ ทองปาน
เทวาลัยไม้สมัยคุปตะ ณ หิมาจัลประเทศ                     เชษฐ์ ติงสัญชลี
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as Popular Culture        ธนิก เลิศชาญฤทธ์
สรงกู่ประภาชัย ในวันเพ็ญเดือนห้า                        กฤช  เหลือลมัย

King Chulalongkorn’s Blessings for Modern Bangkok            Kanthika Sriudom
The Arrival of the Chinese opera Troupe on Thai Mural Painting        Malinee Gumperayamnot
The Dvaravati Dharma-chakra in Northeastern Thailand            Rungrot Thammarungruang
“5 Precious Warrior Amulets” on Stamps                    Krisada Pinsri