วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3


 

พระเสด็จโดยแดนชลฯ                            ศรัณย์ ทองปาน
พระสมมติเทวราช                                ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
Heritage Watch                                 ธนิก เลิศชาญฤทธ์
โครงการวิจัยชุมชนบ้านไม้โบราณป้อมมหากาฬ                    ชาตรี ประกิตนนทการ
เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดินเข็ญ                        ศรัณย์ ทองปาน
60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาฯ เทิดไท้                นคร สำเภาทิพย์
จินตนากรรมธรรมชาติ หลากสำเนียงหลายภาษา                ยุกติ มุกดาวิจิตร
ส้มตำกับแรงงานอพยพ : ชาติ กับทฤษฎีมาร์กซิสต์                อัมพร จิรัฐติกร
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องท้าวมหาชมพู พระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร            ศานติ ภักดีคำ
พระพุทธชินราชในประวัติศาสตร์การสร้างความเป็นไทย                ชาตรี ประกิตนนทการ
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดกัลยาณมิตร เรื่องจริงหรือจินตนาการ        มาลินี คัมภีรญาณนนท์
ปรางค์แขกเมืองลพบุรี : ปราสาทแบบขอมที่เก่าที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย    สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
ท่านั่ง “แบบฝรั่ง”                                สันติ เล็กสุขุม
พระไพรีพินาศ                                กฤษฎา พิณศรี
อังกุล (สะบ้า) เมล็ดแห่งวัฒนธรรม การละเล่นที่สาบสูญ                ยงยุทธ์ สถานพงษ์
เมื่อเสียงตุ๊กแกมีความหมาย                            นิยะดา เหล่าสุนทร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชาวนาไทย                        เกศินี ศรีวงศ์ษา
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์                        เบญจวรรณ จันทราช
พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง                            วิญชดา ทองแดง
เรื่องเล่าชาวกรุง : คนรถไฟในสงคราม                        ปราณี กล่ำส้ม
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
ริมน้ำมูลที่ท่าตูม
มณฑปวัดห้วยพลู
วัดค้างคาว                                ศรัณย์ ทองปาน
วิวัฒนานุเบกษา                                นิยะดา เหล่าสุนทร
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
เกลือบ่อพันขัน : แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการผลิตของบรรพชนคนชายขอบ        พระปลัดอำพร กุสลจิตโต
พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย : ภาพสะท้อนย้อนสมัยในทุ่งร้าง                 กฤช เหลือลมัย

Wat Nangnong: a Temple of King of Kings                    Santi Phakdikham
Buddha Jinaraja in the Evolution of “Thainess”                Chatri Prakinonthakan
Imagination or non-fiction: Mural Painting at the Ubosot of Wat Kanlayanamit    Mailnee Gumperayarnnont
Prang Khaek of Lop Buri: the oldest Khmer Prasat in Central Thailand    Krisada Pinsri