วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4


 

พุทธบาทพบใหม่ที่เขาศาลา                            กฤช เหลือลมัย
คุณธรรมในสังคม                                ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
บ้านวิชาเยนทร์ : การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งล่าสุด                สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
“แขกแรง” ที่แหลมใหญ่ จุดเริ่มต้นของการแก้วิกฤตคนลุ่มน้ำ            วิชญดา ทองแดง
โอปาติกะ ในสนามบินสุวรรณภูมิ : การร้องขอพื้นที่จากคนท้องถิ่นในสันนิวาส        อนุรักษ์ อินทร
มองอดีต ดูปัจจุบัน สู่วันข้างหน้าของมานุษยวิทยากายภาพไทย        กรกฏ บุญลพ,นฤพล หวังธงชัยเจริญ
นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน : แสงสว่างแห่งความดี                        ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์
ไข่ เพลงสมัยนิยมและการผลิตเป็นสินค้าในลาวตอนใต้                พรรณราย โอสถาภิรัตน์
มอแกลน : “ไทยใหม่” แห่งบ้านทับปลา                    ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
ตลิ่งชัน 2513                                น. ณ ปากน้ำ
ชุมทางตลิ่งชัน                                ศรัณย์ ทองปาน, วิชญดา ทองแดง
รอบนอกธนบุรี                                นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
วัดโบราณในคลองบางระมาด                        ประภัสสร์ ชูวิเชียร
เล็บเหล็กและรองเท้ากาบหมาก กับบางเรื่องราวของสวนพลูฝั่งธนฯ            สุดารา สุจฉายา
เขาสามแก้ว : เมืองท่ารุ่นต้นบนคาบสมุทรไทย                     ปรีชา นุ่นสุข, วัณณสาส์น นุ่นสุข
“ตุ่มสุโขทัย” – ตุ่มเลี่ยงสมัย                            ปริวรรต ธรรมาปรีชากร
ภาพน้ำ: ใน-นอกขนบนิยม                            สันติ เล็กสุขุม
พระอุปคุต                                 กฤษฎา พิณศรี
ระเบิก สาคู อัมปรม ลุยซึม โฮล สะมอ ผ้าทอเขมร                ลักขณา จินดาวงษ์
จำนำเด็ก : “ศักดิ์” และ “สิทธิ” ของมนุษย์ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                นิยะดา เหล่าสุนทร
พิพิธภัณฑ์วัดหนัง                                วิชญดา ทองแดง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา                วิชญดา ทองแดง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย                วิชญดา ทองแดง
เรื่องเล่าชาวกรุง : เด็กวังนางเลิ้ง                        ปราณี กล่ำส้ม
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
พระอวโลกิเตศวรที่วัดแหลมสอ                         นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
พระนอนวัดคลองขวาง
จองคำ จอมธรรม                                 ศรัณย์ ทองปาน
สถาปัตยกรรมสมัยอมราวดี ที่นาคารชุนโกณฑะ                    เชษฐ์ ติงสัญชลี
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
มณฑปปรายที่วัดมหาธาตุสุโขทัย                         วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
การบูรณะแนวพัฒนาวัดใหญ่ชัยมงคล : ประเด็นและมุมมองต่างๆ             สันติ เล็กสุขุม

Taling Chan                            Wityada Thongdaeng & Sran Tongpan
The Outer Fringes of Thon Buri in the Past Two Centuries        Nipatporn Pengkhaw
Phra Upagutta                            Krisada Pinsi