วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1


 

“โบราณคดี” ในกระทรวงพาณิชย์                    ทนงศักดิ์ เสิศพิพัฒน์วรกุล
ตำนาน (Myth) เป็นมายาคติหรือประวัติศาสตร์ชีวิต            ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                             กองบรรณาธิการ
ชักพระวัดเซิงหวาย                            วิชญดา ทองแดง
ข้อมูลใหม่จากเมืองเก่ากำแพงเพชร                     การเวก เหลืองแก่
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) : ความคืบหน้าของการขุดค้นทางโบราณคดี    ทนงศักดิ์ เสิศพิพัฒน์วรกุล
พิพิธภัณฑ์วัดบางหลวง : อีกมิติหนึ่งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน        ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย
พรมแดนที่มองไม่เห็น                         ธันวา สิริเมธี
ที่นี่ - - แผ่นดินไม่แน่นอน                        มงคล เปลี่ยนบางช้าง
โลกกำลังป่วยหนัก                         ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์
เค้าบ้าน เค้าผี เสื้อบ้าน เสื้อเมือง : 
ระบบครอบครัวและการจัดองค์กรชุมชนในเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน     รังสรรค์ จันต๊ะ
ชื่อเดิมของเมือง “ลำพูน” การสืบค้นเชิงบูรณาการ            อุดม รุ่งเรืองศรี
กะเหรี่ยงลัทธิฤๅษีที่เลตองคุ                        ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
จิตรกรรมเรื่องห้องสิน ในเก๋งนุกิจราชบริหาร                ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ
แนวคิดในการออกแบบจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม ประติมานวิทยากับการแสดงออกเชิงช่าง     
                                ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสมุดภาพไตรภูมิหมายเลยที่ ๖             รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
เงินตรามูลค่าต่ำของสยามสมัยโบราณ                    ชวลิต อังวิทยาธร
เมื่อท้องฟ้ามีเมฆ มีชาวฟ้า                        สันติ เล็กสุขุม
พระภควัม : พระปิดตา-มหาอุตม์                    กฤษฎา พิณศรี
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชีซางฮาง                    ธนิก เลิศชาญฤทธ์
ราชพิพิธภัณฑ์บริติชโคลัมเบีย                     รพีพรรณ ทิวสระแก้ว
พิพิธภัณฑ์ชิตะมาจิ                        รัตน์สุดา ทองดง
พิพิธภัณฑ์ชินโยโกฮามา ราเมง                    เจียมจิตร ความสุข
แม่ค้าคลองบางเชือกหนัก                        ปราณี กล่ำส้ม
กนาบมืงซเร็น (กาพย์เมืองสุรินทร์)                    อัษฎางค์ ชมดี
เรื่องเก่าเล่าสู่                            กองบรรณาธิการ
บ้านไม้ที่สุรินทร์
อุโบสถเก่าวัดสิงห์
ลากภาพรามเกียรติ์
ศิลปกรรมสมัยราชวงศ์คุปตะที่เอราน                     เชษฐ์ ติงสัญชลี
พ่ามกงกุ๊กฟา : วรรณกรรมญวนที่น่าสนใจ                นิยะดา เหล่าสุนทร
ในแผง-นอกแผง                             กองบรรณาธิการ
แผนที่ที่ค้นพบใหม่ในพระราชฐานชั้นใน แผนที่หมายเลข 13 อังวะ (อัตปื) :
 ข้อสงสัย ปัญหา และความเห็น                สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
คูโบสถ์ โคกคดี... ร่องรอยปริศนาในห้วงหุบแห่งกาลเวลา            ไกรศักดิ์ ศรีพนม
ไปไหว้รอยบาทเจ้า จอมมุนี                        กฤช เหลือลมัย

Guardian Spirits: Kinship and Community System in the Upper Northern Thailand    Rangsan Chanta
Mural Paintings in the Ubosot of Wat Koh Kaew Suttharam: lconography and Craftsmanship
                                    Siriphot Laurnanacharoen
Phra Bhagavam                                Krisada Pinsri