วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2


 

จาตุคามรามเทพ : บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์                    กฤษฎา พินศรี
จากชนเผ่าเป็นชนชติ ในกระบวนการสร้างบ้านแปงเมือง                ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                 กองบรรณาธิการ
จารึกเจ้าพระยาบดินทร์ฯ ที่พนมเปญ                        กองบรรณาธิการ
วัดเกาะริมคลองมอญ : การกำหนดอายุจากจารึกพบใหม่                วรศักดิ์ พ่วงเจริญ
ไว้อาลัยชุมชนซอยหวั่งหลี : ประวัติศาสตร์ย่านการค้าชาวจีนในกรุงเทพฯ         ชาตรี ประกิตนนทการ
เรียนรู้อีสานผ่านจดหมายเหตุ เบิ่งจดหมายเหตุผ่านอีสาน                ศรัณย์ ทองปาน
ความสุข                                    ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์
โรงเรียนของหนูอยู่ไหน?                             การเวก เหลืองแก่
มั่วนิ่ม/Appropriation                            อัมพร จิรัฐติกร
สุริยัน จันทรา และราหู ที่ปราสาทพนมรุ้ง : ข้อสังเกตทางโบราณดาราศาสตร์        ศรัณย์ ทองปาน (แปล)
ดาราศาสตร์ล้านนา                            ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
คัมภีร์ตำราดาวฉบับขุนโพธิ์                            นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ภูเขาทอง : สถานีการค้ายุคต้นบนฝั่งอันดามัน                    ปรีชา นุ่นสุข, วัณณสาส์น นุ่นสุข
วัดและชุมชนบ้านแสน : ลมหายใจของชุมชนบุพกาลกลางป่าเมืองเชียงตุง        เกรียงไกร เกิดศิริ
หลังคาปราสาท พม่า-ไทย : แรงบันดาลใจย้อนกลับ                สันติ เล็กสุขุม
สกุลเวียด ชื่อนาม                                ยุกติ มุกดาวิจิตร
ภาพพุ่มไม้โพธิ์ของเหล่าพระอดีตพุทธเจ้า                    สันติ เล็กสุขม
พระถ้ำเสือ                                กฤษฎา พิณศรี
ลูดอันเร : นาฏศิลป์ถิ่นเขมรอีสาน                        ยงยุทธ์ สถานพงษ์
ช่องเขาขาด : อนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ                    กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑ์ธงสยาม                                ศรัณย์ ทองปาน
พิพิธภัณฑ์เดอ ลา มอตต์                            วิชญดา ทองแดง
เกร็ดเรื่องเล่าจากชาวสะพานหัน                        ปราณี กล่ำส้ม
เรือมตรษแคแจ๊ด                                อัษฎางค์ ชมดี
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
โสณะ อตุระ
อัปสราที่ปราค์กู่สีดา
เสาชิงช้า
สถาปัตยกรรมอินเดียเหนือ สมัยราชวงศ์ปราตีหารที่โอเสียน            เชษฐ์ ติงสัญชลี
เล่าเรื่องขนมเบื้องไทยของพระยาสีหศักดิ์สนิทวงศ์                นิยะดา เหล่าสุนทร
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ : การกรองภาพลวงทางประวัติศาสตร์     พิทยะ ศรีวัฒนสาร
สรณะอันหลากหลาย                            กฤช เหลือลมัย

The Sun, the Moon and Rahu at Prasat Phanom Rung:Notes on archaeo-astronomy    Asger Mollerup
Phukhao Thong: The Early Trade Station On the Andaman Coast    Preecha Noosuk & Wannasarn Noonsuk
The monastery and Community of Baan Saen; Kyiang Tung                Kreangkrai Kirdsiri
The Phra Tham Suea Votive Tablets                        Krisada Pinsri