วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3


 

ตามรอยจิตรกรรมอยุธยาที่เมืองสะกายในพม่า                อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
ทำไม ร.3 ไม่สมมงกุฎ?                        ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                            กองบรรณาธิการ
การสัมมนาเรื่องเมืองโบราณผังกลมที่กัมพูชา                สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
ลาวเวียงราชบุรี ในมิติที่เลื่อนไหลทางสังคม                สุรินทร์ เหลือลมัย
ศาลแม่โพสพ ริมคลองบางพรม : หลักฐานทุ่งนาฝั่งธนฯ            วิชญดา ทองแดง
วัดวรเชษฐ์ : อนุสรณ์สถานกลางทุ่งประเชด                ตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์
“โลก... ลวง...”                             นพวรรณ สิริเวชกุล
ณ ที่ซึ่งมรณกรรมพำนัก                        มงคล เปลี่ยนบางช้าง
จิตรกรรมพื้นบ้านวัดบ้านฆ้อง                    ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
สามก๊ก จิตรกรรมในศาลเจ้าเกียน อัน เกง                ชูพล เอื้อชูวงศ์
จุลปทุมชาดก ข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทและความนิยมที่ปรากฏในจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4    วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
สำริด : งานศิลป์บนจิตรกรรมฝาผนังไทย                มาลินี คัมภีรญาณนนท์
จิตรกรรมวรรณคดีไทยในพระอุโบสถ วัดราชบุรณะ            ศานติ ภักดีคำ
พระธาตุหนองสามหมื่น                         ประภัสสร์ ชูวิเชียร
เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง                    ชาญคณิต อาวรณ์
ท้าวจตุโลกบาล – ท้าวจตุตามรามเทพ                    สันติ เล็กสุขุม
พระพิมพ์เม็ดกระดุม (ซุ้มศรีวิชัย) กรุเขาศรีวิชัย                กฤษฎา พิณศรี
ท้ายกรานต์ : งานบุญส่งท้ายกรานต์ของชาวเพชรบุรี            แสนประเสริฐ ปานเนียม
หอวัฒนธรรมอุบลราชธานี                        ศรัณย์ ทองปาน
หออัครศิลปิน : ศิลปะแห่งแผ่นดินสยาม                วิชญดา ทองแดง
จูราสสิคมิวเซียม – พิพิธภัณฑ์สิรินธร                    กฤช เหลือลมัย
เรื่องเล่าชาวสวน : กาบปูเล                        สมใจ นิ่มเล็ก
เรื่องเล่าชาวกรุง : เด็กตรอกศิลป์                    ปราณี กล่ำส้ม
อัปสราอีกหนึ่งนาง... ที่ปราสาทระแงง                    อัษฎางค์ ชมดี
เรื่องเก่าเล่าสู่                            กองบรรณาธิการ
อดีตเมืองสุรินทร์
พระธาตุกุดจอก : ศรีแห่งเกษตรสมบูรณ์
จิตรกรรมวัดศรีสวาย                         สุรชัย จงจิตงาม
เทวาลัยโบราณทางภาคใต้ของรัฐราชสถาน                เชษฐ์ ติงสัญชลี
ในแผง-นอกแผง                            กองบรรณาธิการ
อู่ตะเภา เมืองยุคต้นประวัติศาสตร์ในสระบุรี                ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
ไปชวา : พบทั้ง “สังคโลก” ที่สุสานสุลต่านยกยา/โซโล พบทั้ง “ลึงค์มัชปาหิต” ที่ “จันดีสุกุห์”    ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
จตุคามรามเทพ : กระบวนการและพลังอำนาจของการกลายเป็นนิยาย     กฤช เหลือลมัย

Romance of the Three Kingdoms: Mural Paintings in the Kian An Keng Chinese Shine        
Choopol Uachoowong
Culla-Paduma Jataka: Observations of its Roles and Preferences the Mural Paintings of the Reign of King Rama V                                Woraluck Phongsooksawat
Phra That Nongsammuen: ajointly Lan Xang, Lanna and Ayutthaya Architec-tural Style    
Prapat Chuwichian
Mural Paintings in the Ubosot of Wat Ratchaburana            Santi Phakdikham
Phra Met Kradum: Votive Tablets from Sriwichai Hill            Krisada Pinsri