วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 41 ฉบับที่ 1


สารบัญ

  ภาพวาด... ภูมิวัฒนธรรมอ่าวปัตตานี ดอเลาะ เจ๊ะแต
  บทบรรณาธิการ... โฉมหน้าใหม่ของวารสารเมืองโบราณ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
  ภูมิวัฒนธรรมอ่าวปัตตานี วลัยลักษณ์ ทรงศิริ  ดอเลาะ เจ๊ะแต และมะรอนิง สาและ
  อ่าวปัตตานีในภูมิศาสตร์การเมืองคาบสมุทรมลาย ศรีศักร วัลลิโภดม
เรื่องประจำเล่ม  
  บ้านเมืองขนาดเล็กในแผ่นดินปตานีตอนใน Najib Bin Ahmad
  จีนไหหนำาที่ปัตตานี วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน
  ถิ่นฐานมลายูบางกอกสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สุดารา สุจฉายา
  จากนาชีด นาเสบ สู่วงเบบี้อาราเบีย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

ปกิณกะ

 
  ในรอบสามเดือน... กองบรรณาธิการ
  ภาพจำาของสังคม... คลองที่หายไปจากพระนคร หนุ่มรัตนะ (สวพล สุวนิช)
  วิถีชน บนตำานาน... ตำานานฮาตูปารีและราชาเขี้ยวในแผ่นดินมลายูตอนใน   Najib Bin Ahmad
  เรื่องเล่าจากท้องถิ่น... ๙ เดือนที่อำาเภอยี่งอ วราห์ โรจนวิภาต

บทความพิเศษ

 
  ใบเสมาทวารวดีวัดสว่างอารมณ์ อำาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ธีระวัฒน์ แสนคำ
  “เรื่องเล่าและตำนาน” ที่ใช้สร้างอัตลักษณ์ความเป็นมอญบ้านเสากระโดง วกุล มิตรพระพันธ